İMAN ( İnanç )
İSLAM ( Teslimiyet )
TAKVA ( Sakınmak )
AMEL ( İş, fiiliyat )

İzahları:

İMAN: Allah’ın birliğine, Meleklerine inanmak , kitaplarına ve Peygamberlerine inanmak ve aralarına fark koymamak, ahiret gününe inanmak, dünyaya bir gaye için geldiğimize, vazifelerimiz olduğuna, bu vazifelerden ve her  işimizin neticesinden Allah’a karşı mes'ul bulunduğumuza ve akibet efalimizin karşılıklarını göreceğimize inanmak, acı, tatlı ne  varsa her bir halin Allah’tan tecelli ettiğine, acıların münebbih, tatlıların müşebbih hikmeleri olduğuna inanmak, Allah’ın fena saydığı hareketlerin fenalıklarına kanaat getirmek, iyi saydığı işlerin iyiliğine gönül bağlamak, İnsanların ruhta, cisimde  ve beşeri zaafta birliğe inanmak, fevkalbeşer kimse gelmediğine Allah’tan başkasında kuvvet, kudret, hiçbir varlık bizatihi  mevcut- olmadığına inanmak, Allah’tan gayrıdan hiçbir şey  gelmeyeceğine, hiçbir  şey umulmayacağına  inanmak.

Allah’ın her mahluku ile ve onların daima her bir  ihtiyacı ile her an en yakından alakadar ve meşgûl bulunduğuna inanmak, mahIukun hiçbir müşkül önünde ve hiçbir an ve zaman, Allah tarafından terk veya ihmal edilmeyeceğine, hakikâtte Allah’tan başka bir iltica yeri, imdat gelecek bir kuvvet menbaı ve Allah’tan başka müracaat edilecek bir kapı veya bir şey istenecek müracaat yeri veya baş konacak sağlam yer olmadığına inanmak ve hakikî dostun ancak Allah olduğuna ve herkesten gelen muhabbetin, yardımın, iyiliğin Allah’tan olduğuna inanmak ve tam manası ile Allah’ın dostça alakasına, kudretine, kuvvetine her zerreyi yaratan, yaşatan ve idare eden hikmetine inanmak.

İSLAM : (Teslimiyet) Birinci maddedeki iman ve kanaatle Allah’a güvenmek, onu sevmek ve her şeyin sahibi ve hâkimi olan Allah’a kendini teslim etmek ve bu teslimiyet neticesi Allah’a itaat edip Allah’ın istediklerini nefsin isteklerine hakim kılmak, men ettiği  şeyleri yapmamak, emrettiklerini yapmaya çalışmak, fenalıklardan uzaklaşmaya iyiliklere yaklaşmaya niyet ve azmetmek, Allah’a güvenerek hayat uğraşmalarında yılmaksızın çalışmak, muvaffakiyet ümidini kaybetmemek, ye'se za'fa, korkuya düşmemek, Allah’ın takdir ettiği hayata, tayin ettiği hakka, hududa ve nasibe rıza göstermek.

TAKVA : Sakınmak manasınadır. Kur'an-ı Kerimde bu kelime, Allah’tan korkup sakınmak manasına her vesile ile kullanılmıştır. Delalet ettiği manadaki maksat; Allah’ın men ettiği fena şeyleri yapmaktan, ve emrettiği iyi şeyleri yapmamaktan korkup sakınmaktır.

AMEL : (İş, fiiliyat) Bütün bir hayata ve hayatın her safhasına her noktasına şamil hareket ve faaliyetin hey'etî umumiyesidır. Bu faaliyetin Allah’ın insanlardan istediği tarzda tam bir vazife hissi ve iyi niyet ile ve tam bir gayret sarf ederek iyi yapılması, vicdan rahatı duyulacak bir sadakatle icra edilmiş olmasıdır.

mehmetdeveci@hotmail.com
Bodrum - 28.01.2003
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail