Nüzül Sisteminin İşleyişi

Allah-u Teala,  nüzul sistemine dayalı olarak inzal ettiği Kuran-ı Kerim’de,  yine nüzul sistemine dayalı olarak çok önemli birtakım oluşumlardan,  faaliyetlerden bahsetmiştir. Bu oluşumlardan birkaç misal vererek, dikkatinizi nüzül sisteminin işleyiş tarzına yönlendirmek istiyorum. Bir ayette Allah şöyle buyurur:
"Allah yedi sema ve arzdan da mislini yaratmıştır. Hükmü aralarında tenezzül eder." Önce ayeti tasavvufi verilerle deşifre ederek terimlere açıklık getirelim. “İnzal”, “yer ve gök” terimlerini tanımlayalım.
İnzal:
Birimin hakikâtinden bilincine doğru işleyen boyutsal geçiş sisteminin adıdır.
Yer: İnsan anlamına gelir.
Gök: Şuur anlamındadır.

Bu mevcut donelerden yola çıkarsak şu tespiti yapabiliriz:
Allah yedi şuur boyutu (nefs mertebesi) oluşturmuştur. Bu  yedi bilinç boyutu, bir sonraki bir öncekini kapsayacak şekilde dizayn edilmiştir. Varlığımızdaki tüm oluşlar, işleyişler yedi bilinç mertebesi olan Safiye bilinç noktasından başlamak suretiyle, mevcud bilinç boyutumuzda açığa çıkmaktadır. Kişi, bulunduğu bilinç mertebesinin şartlarına tabidir. Böylelikle, inzal sisteminin işleyişine tam olarak vakıf olamamaktadır.
Yaşadığımız her hadise her an, batınımızdaki Safiye Bilinç Boyutundan başlayarak, sırasıyla mertebelerden tenezzül ederek birimlerde açığa çıkar. Böylelikle birimler, içinde bulundukları bilinç boyutuna göre hadiseleri değerlendirirler. İnzal sisteminin temeldeki işleyiş biçimini ifade ettikten sonra diğer bir örnek ayeti değerlendirebiliriz.
Kadir suresinde Rab Teala şöyle buyurur. "O gece Melekler ve Ruh(Sistemin Ruhu) Rablerinin izniyle tenezzül ederler. Her bir emirden selam getirirler."
Ayeti inzal sisteminin işleyişine göre deşifre edersek şunu görürüz:
Sistemin Ruhu ve Melekler, KADİR SÜRECİ içerisinde birimin şuur boyutlarından tenezzül ederek mevcud bilinç mertebesinde açığa çıkarlar ve müşahede edilirler. Dolayısıyla, bu müşahedenin kapsamı da kişinin yer aldığı bilinç boyutunun derecesine göre olacaktır.
Ve keza Vakıa Suresi 56'da cehennem ehlinin azabı tasvir edilirken"İşte din gününde onlara İNZAL olan budur." denilmekte ve yine 93.ayetinde " Hamiym denen kızgın bir gazın NÜZULÜ vardır" denerek, azabın işleyiş sisteminin de nüzul esasına bağlı olarak öz boyuttan bilinç boyutuna doğru seyrettiği ifade edilmiştir. Tabii bu ceza sisteminin üzerinde kapsamlı olarak düşünmek gereklidir. Zira azap, ayette ifade edildiği gibi din günündedir yani her an geçerlidir. Azabın da dereceleri vardır.
Ve keza,  Fetih suresi 4'te, "Enzelessekinetiy" denilerek inzal sistemiyle müminlerin şuurunda güven duygusunun oluşturulduğu ifade edilir. Bir başka deyişle, müminlerin mevcut şuur mertebesine, sekine namındaki huzur meleği tenezzül etmiştir. (Allahu Alem)
Ve keza Yasin suresi 5'te Kuran'ın âlemlerin Rabbi olan Allah'ın öz boyuttaki AZİZ VE RAHİM isimli mana boyutlarından nüzul ederek Resulullah’ ın şuur boyutunda açığa çıktığı vurgulanır.
Son bir örnek daha vermek istiyorum. Büyük İslam Alimi ve Müceddidi Bediüzzaman Hazretleri telif ettiği Risale- i Nur isimli manevi tefsirlerin Kuran ayetlerinin yıldızlarından nüzul etmekte olduğunu belirtir. Bu da bizlere sistemin izahı noktasında insanlara bilgi veren örnek insanların eserlerindeki boyutsal derinliği ve bizlere her an seslenişte olduklarını gösterir.

ABDUAHAD

İstifade edilen kaynaklar:
Ahmed Hulusi ( Sistemin Seslenişi1-2)
Elmalılı Hamdi Yazır ( Kuran Meali)
Bediüzzaman Said Nursi ( Risale-i Nur Külliyatı)

29.06.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail