Mevziinde iyi gizlen O senin kürsindir. Komutanın sana verdiği emirleri aynen uygula .Uygularsan O kürsi seni korur. Nefsine uyarsan helak olursun mülkün de helak olur.Eğer sen emir ve nehiylerin  sana verdiği ilimle hareket eder, yani komutanın verdiklerini yaparsan sen de vücudun da senin imdat ettiklerin de güvende olur.Görmez misin ki dal kuruduğu zaman kök onu cebreder yeni dallar çıkar Eğer kök fesada uğrarsa, ağacın hepsi kurur Melik, mülkün köküdür. Ne vakit ruh helak olursa cisim de helak olur.Cisim fesada uğrarsa tabib onu ıslah eder.Tabip senin tedbirindir...Binaenaleyh nefsini koru ne zaman savaşa ara verdin, hemen ilme sarıl; zira ilim senin  kurtarıcındır. Çünkü ilim, Allah’ın ilmidir, vazifesi Allah’a yaklaştırmak ve ruhu ve bedeni korumaktır. Allah’a tevekkül et ve ilme sarıl. Çünkü İlahi ilim bab-ı riyaset  (reislik kapısı) ve ucubdur. Şeytan ondan itma eder. Düşmanın arkanda gelirse Allah senden yana olur ve bu ilim arkandan gelen düşmanının hiç boğuşmadan  helakine sebep olur.Bazı zatlar  lmi Allah’a bağlılığımızdan sonraki ilk sırada tercih ettik"  derler. Allah en hayırlı mekr sahibidir.

Firavun nasıl Musa’nın arkasından gitti, mekrullaha uğradı helak oldu “ilim talep et ki Enbiya zamanı    gibi  mülk sana boyun eğsin, halk seni halk seni ihtiyaç hissetsin” diyen düşmanın bile olsa asla bu şeytanın emridir deme.düşmanı iyi tanı. İlme devam et "zira, şeytan senin en amelsiz anında ferahlar” İlim kendi hakikâtini içyüzünü ona bildirmez İblise açılan yol cehl yoludur O ilmi ile nazlandı üstünlük iddiasında bulundu.”Ben Adem’den üstünüm” dedi. “Ben daha hayırlıyım” dedi. “Ben nardan, O topraktan yaratıldı” dedi. Maksadımız ruhu ve bulunduğu vücudu korumaktır, şeriat öyle emrediyor vücudun meyli, nefsi hayvaniye meyillidir.Serkeşane yaşamak ister. Onun bu hareketi Sad 38/82 senin izzetin için ben onları saptırayım.

Ey Nebi’ye uyan  ruh!   Vücudun senin mevziindir  kürsündür Bu kürsi emir ve nehiylerin muhatabıdır.Zirvesi yüksek olan şer kalesidir.Kalene  saldırmak isteyen düşmanınla savaşırken sakın komuta etme havasına kapılma!Sen sana verilen emre uy, zira herkes komuta etme hevesine düşerse helak olursunuz.Savaşı yaparken kaybetseniz bile, yaşama şansın var.İlim kendi hakikâtinin gayrısından İba eder(çekinir).İlme teşvik meselesine gelince, İblis cehl ile nazlanmaktadır, böbürlenmektedir, halbuki ilimin hakikâti delalete değil, hidayete sevk ettiğini bilemedi.İblis’in batını kördür hakikâte nazar edemez “Şeytanın bir gözü kördür” demeleri buna işaret eder.Araf 7/12 Ben Adem’den hayırlıyım. İblis bunu ilim zannetti.Halife ademin Batınıdır.Allah Kâbe’yi secde etmemizi isteyince Adem ben Kâbe’ye secde etmem demedi. Adem bilir ki  Hak her şeye  hâkimdir. O’nun emrine hemen uydu.Adem ilminde devam edince cehli keşfeder hidayet bulması mümkündür. Bakara 2/30 “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim...”

Allah’ın sonsuz ilmini bilmek  kesin ölçülere oturtmak
Hakikâten imkansız Buna rağmen bir nebze bilmek mümkün..Bilinen bir nebze birçok arifin ulaşamadığı olmasına rağmen, Allah katında deryada bir damla gibidir.

Bodrum - 23.04.2002
hilbira@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com

Kaynak:
Tedbiratı İlahiye –M. İbni Arabi


Üst Ana sayfa e-mail