“Siva”dan kasıt, üzerinde yiyip içtiğimiz varlığından istifade ettiğimiz her şeydir. Bunlar insanın bilmesi için Cenabı Allah’ın varlığını ortaya koymasında kullandığı elbiseleri mesafesindedir.

İnsan beş duyu ile sınırlı olduğundan, Allah’ın isim ve sıfatlarından bilinmesi için bu elbiselere ihtiyaç vardır.
Tek tanrılı dinlere gelmezden evvel insanlar  bunların bazılarını  azametli olmaları nedeniyle  “ilah” ve bazılarını da “ilahe” olarak  kabul etmişlerdir.
Bunun böyle oluşu "Allah her an ayrı şandadır "ayetinin tezahüründen ibarettir.

Günümüzde ise “masiva” diye bir şeyin olmayışı ve bunun hakikâtini idrâkimizden sonra meydana çıkmıştır. Zira bu dünya kazanç yeridir her şeyimizi burada kazanmak mecburiyetimiz vardır.

Allah’ı idrâke çalışmak, manen yücelmek, tekâmül etmek, manâ âlemimizi zenginleştirmek, bu dünyada olmaktadır. O zaman bu dünyaya bir çirkef gibi bakmak ve onu hiç yerine koymak ne derece yerinde olur, düşünmek lazımdır. İnsanın ekmek tekkesi olan bir yer ve Allah’ın “hiçbir şeyi abes olarak yaratmadım” âyeti kerimesi gereğince nasıl olur da bu âlemi kötüleyebiliriz.

Bu bir insanın ticarethanesini çok kazançlı olduğu halde, bir sürü yanlışlıklarla iflas ettirdikten sonra kabahati sermayesine ve işindeki materyallere bağlamasına benzer.
Bu dünya bir kazanç yeridir, bu dünya ve içindekiler yüce yaratanın elbiseleri gibidir, onu her elbisenin içinde tanıma bilme yeridir. Çoklukta tekliği bulma yeridir. Hz. Muhammed' e ümmet olma yeridir. Cenabı Hakk’ın sıfatlarında ve isimlerinde kendinden kendisini seyretme alanıdır.

Bu âlemi bir cife olarak görüp attığında, o âlemin senin dış görünüşün olduğunun farkına varamayacağın da kesindir.
Bunu eskilerin cife olarak görmeleri bir semboldür. Bazı yolların nefis terbiyelerinde ortaya konmuştur.
Bunu biraz açarsak, eğer bu dünyaya sahibini unutturacak kadar bağlanıp onu ilahlaştırırsak, o zaman hakikâtlerden uzak kalmış oluruz ki, en büyük tehlikesi budur.
Bir diğer misalde de şöyle derler:” Para insanı esir ederse insanı rezil eder. Şayet insan parayı esir ederse para da insanı vezir gibi eder.”

Ama her şeyin sahibini bildikten, neden ve niçinini idrâk ettikten  sonra bu dünya ve kâinattaki her şey Allah’ın insanlara lûtfudur. Ve insanların emrine tahsis etmiş olduğu hediyesidir.
Sevgiliden gelen bir hediye nasıl olur da cife olabilir?
Bir ayetinde Allah "Ben abes bir şey yaratmadım" buyurmaktadır.
Allah insanları kendisini sırlamak, mukevvenâtı da insanları taşıması için yaratmıştır.

Yüce Yaradan'dan hepimizin ilim ve irfanını artırmasını, idrâk ve görüşlerimizin şartlanmalardan kurtulmasını niyaz ederiz.

Bodrum - 01.01.2002
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail