ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTÂBESİ

Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbâlinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

 

İstikbâlde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır.

 

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!

 

Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsâit bir mâhiyette tezâhür edebilir.

 

İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsâli görülmemiş bir gâlibiyetin mümessili olabilirler.

 

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersânelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgâl edilmiş olabilir.

 

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sâhip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

 

Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.

 

Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. 


Ey Türk istikbâlinin evlâdı!

 

İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 

Mustafa Kemal Atatürk

İstanbul - 03.09.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail