Bir adam: "Bazı dervişlerin ebrişim (saz) ve saire gibi haram olan sema ile meşgul olduklarını gördük, bunun dervişlik mezhebinde doğru görmek nasıl olur? Dervişe, böyle bir işle uğraşmak yakışır mı? " diye sordu. "Bunun cevabı uzundur" dedik. Sadık ve her türlü mücahedeyi yapmış, namaz,oruç, zikir gibi ibadetlerle yıllarca Tanrı'yı talep etmiş, ondan hasıl olan halleri ve zevki iç terazisiyle tartmış eksiğini, fazlasını bilmiş olan bir dervişin, döndüğü ve sazın, rebabın, neyin sesini işittiği zaman, ilahi hali artar. Aşk ve fakr müftüleri derviş için bunları reva görürler.

Çünkü onun bunlardan maksadı zevk, eğlence değil, Tanrıya yaklaşmaktır. Eğer bu ilahi hal kendisinde namaz, oruç, zikir ile hasıl oluyorsa, bu maksat daha iyi bir şekilde elde edildiğinden, eğlenceye, saza ve semaya izin vermezler. Bununla birlikte bu derviş sema ve eğlenceyle vakit geçirse bile onun bu halini başkalarının haline benzetmek doğru değildir.

Çünkü, görünüşte onun bu hali küfür ise de bu küfür de bir din gizlidir. O derviş manen, tamamiyle imana gark olmuştur. Başkalarının eğlencesi ise küfür içinde küfür, karanlık içinde karanlık olur. Bundan başka fark yolu, şeriatın özü ve içidir. Bir şeyin özü ve içi ise o şeyden başka bir şey değildir.

Bilinir ki dinin gerçeği, şekil ve dilde değildir. O, her suret ve her dile gelir ve yüz gösterir. Diller ve şeriatlar kadehler gibidirler. Din ve Tanrı'yı bilmek, kaselere, testilere, küplere, ibriklere, şişelere ve kadehlere konulabilen sular ve içkilerdir. Fakat içki ve şarap, kadehin kendisi değildir. Suya yabancı olan ve testiye tapan kimseler, bu bilinen testiyi görmezler ve suyu kabul etmezler. Böyle bir kimsenin su ile aşinalığı yoktur. Şekle tapan mukallittir. Şaraba tapan ve suyu tanıyan kimse, içinde şarap ve su bulunan her kadehi can ve gönülden kabul eder ve kadehin önünde "Meleklerin hepsi ona secde ettiler", buyrulduğu gibi secdeye gelir. Tanrı'nın bundan söylemek ,istediği, kadeh değil şaraptır ve onun zevki efsaneden değil haldendir.

By Sufi
İstanbul - 13.07.2002
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail