2.Bölüm

İbadet umumidir.

Hilkatin sebebi; mahlukun muhabbeti, ibadeti ve hizmetidir. Kur'an-ı Kerim’e göre (abes) yaratılmış bir şey de yoktur. O halde, her cins mahluk bu esasta faaldir. Şu fark ile ki, bazı mahlukta muhabbet, ibadet, hizmet bütün varlığı iledir. Kiminde eczası, yani cüz'ü-ferdleridir.

Her mahluk; Allah’ın müsbet veya menfi tecellilerini almağa kabiliyetlidir ve bu kabiliyete nazaran her mahluk, Allah’ın isim ve sıfatlarından biriyle münasebette ve onun terbiyesi, sevk ve idaresi altındadır ve buna göre de hizmettedir. Nitekim, Hazreti Muhiddin-i Arabi : “Her mahluk Rabbi-Hass' ına göre ;( yani hükmü altında bulunduğu Allah isimlerinden birinin sevk ve idaresine göre ) sıratı müstakim üzeredir (yolu doğrudur.) .” buyurmuştur.

Bu yol şeriate göre menfi de olsa, Allah’ın muradı onda budur ve onun da yolunu değiştirmesine imkân yoktur. Madem abes mahluk yoktur, o halde abes yol da yoktur. Her yolda Allah’ın bir işi ; her mahlukta Allah’ın bir işçiliği vardır.
Abes bir şey olmadığı gibi, tesadüf diye bir şey de yoktur. Hepsi Allah’ça tertibli, ölçülü ve hesaplıdır. Her ferdin bunlardan hissesine düşen kısım, mukadderatına dahil ve ezelden beri taayyün etmiştir. İbadet mecburidir. Zira Kur'an-ı Kerim’e göre her şey bilerek bilmeyerek Allah’a tesbih eder, Allah’a secde eder.

İbadet kulluğun iktizasıdır.
Gaye : Hizmettir. Müsbet fıtratlıların hizmeti asıldır. Menfilerinki münebbih olarak fer'dir. Fakat hizmetin nev'i de , derecesi de ve neticeleri de hep Allah’ın elindedir ve insanın kabiliyeti ve muvaffakiyeti de öyledir. Bir adam vardır ki, kabiliyeti azdır veya az çalışır; fakat çok kazanır. Bir kısmı da çok kabiliyetli veya çok çalışkandır; fakat az kazanır. Binaenaleyh, çalışmak da, semere ve kazanç da Allah’ın elinde ve Allah’ın takdirine bağlıdır.

Ancak iyi bilelim ki, hiçbir emek boşa gitmez . Bir insan maddi servet kazancı için çok çalışır da az bir şey kazanırsa, “boşuna çalışmışım” demesin. Allah’ın muradını bilmez. Görünürde kulu maddi servet için çalıştırır gibi olur,az servet verir; fakat kim bilir bu çalışma neticesinde başka mahiyette ne nimetler, ne hayırlar vermiştir. Her şeyin doğrusunu yalnız Allah bilir.

Bodrum - 26.06.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail