Zan ve R鼀a

您好,关于传真否器系统
智能收发传真:按
,系统吭实时同话线路上
678),客户拨(1234-

Elektronik posta kutumuzu a鐃齧齴da, zaman zaman b鰕le bir mesajla karlabiliriz. Yahut genlerden, kare ve minik dairelerle, anlams齴 iretlerin aras齨a serpi⺶irilmi de餴㱮k alfabelerin birka harfinden oluu tablo karm齴a 琮kabilir. Hatta bu duruma cep telefonlar齨da da rastlamak m黰k黱d黵.

Mors alfabesinin 鰖elli餴ni biliriz, yaln齴ca iki harfi vard齬 : - (鏸zgi) ve  (nokta)  Bunlar de餴㱮k s齬alamalarla yan yana geldi餴nde, her bir k黰e bir sesin karl olur ve anlaml s鰖c黭lerin meydana gelmesini sa餷arlar. 謗ne餴n :  ._  ._..  .. Ali demektir .

Bilgisayarlar ve onlar齨 k黭 bir modeli diyebilece餴miz cep telefonlar da bu esasla 鏰l齬lar. 1 (bir) ve 0 (s齠齬)抣ar齨, yani ; elektri餴 iletip iletmeme pozisyonlar齨齨 de餴㱮k s齬alamalar, kod olarak bir harfin, bir 㧐klin ya da iretin monit鰎de g鰎黮mesini sa餷ar. Burada bir ince nokta var: Bu bir ve s齠齬lar齨 olu⺶uraca瘕 sonsuz kombinasyonlar齨 鰊ceden bilgisayara y黭lenmi olmas gerekir. Bilgisayar齨 anlaml bir metin veya resim olarak bir veriyi iletebilmesi , ancak gelen verilerin 揃ir ve 揝齠齬 dizilimlerinin daha 鰊ceden veri taban齨da bulunmas齨a, yani onun tan齧lanm olmas齨a ba餷齞齬. E餰r yoksa, o zaman gelen dizilimlerin bire bir karl kendinde olmad齨dan, mevcutlar齨 en yak齨 ile ee⺶irerek monit鰎e yans齮acak, o zaman da yukar齞a g鰎黮en veya benzeri bir tablo karm齴a 琮kacakt齬. Resim ya da grafik de餰rlendirme program olmayan bir  cep telefonuna g鰊derece餴niz resim veya grafik de ayn 㧐kilde, anlams齴 iret ve 㧐killerden oluu bir y齨 olarak karm齴a 琮kar.
K齭acas, ulan bir verinin tam ve do餽u olarak de餰rlendirilebilmesi, yaln齴 tam olarak iletilmesine ba餷 de餴ldir. Ayn zamanda ulan verinin, al齝 taraf齨dan da tam ve do餽u olarak alg齦anarak de餰rlendirilmesi gerekir. Bu da veri taban齨da o dizilimin eksiksiz bulunmas齨a yani tan齧lanm olmas齨a ba餷齞齬.

Fili elleriyle kontrol ederek ne oldu饀nu anlamaya 鏰lan k鰎lerin hik鈟esini hepimiz biliriz. B黷黱黱 tamam hakk齨da  veri taban齨da bir de餰rlendirme olmad齨dan, k鰎ler ancak alg齦ayabildikleri kadar ile anlamland齬齬lar  fili.

Beyne tam olarak ulaayan veriler, yahut veri taban齨da ; gelen dalga boylar齨齨 tam olarak karl齥 bulamamas nedeniyle, ona en yak齨 olan ile eeesi neticesinde, hi de asl齨a uygun olmayan bir anlamland齬ma ile kar karya kal齨齬. Ki㱮sel, eksik ve yanl de餰rlendirme olarak adland齬齦abilecek bu durum; gerek insan齨 kendisi, gerekse  kars齨daki i鏸n pek de olumlu say齦mayacak sonu鏻ar meydana getirebilir. Bu durum ZAN olarak adland齬齦齬 ve  tam alg齦ama ve de餰rlendirmeye dayanmayan her husus bu kapsamda m黷alaa edilir. 輇lis抜n b黷黱 de餰rlendirememesi sonucu dt pozisyon, bu konunun 鰊emini g鰖 鰊黱e sermekte 鏾k k齳metli bir 鰎nektir. S鰖l黭te de : 撄phe, kesin bilmeme anlam齨a geldi餴 ifade edilen zan konusunda Cenab- Hak, Kur抋n抎a, do饀rabilece餴 zararlar konusunda bizleri uyararak yle buyuruyor :

Necm S鹯esi - 28. 聐et : Onlar齨 bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise, phesiz hakikat bak齧齨dan bir 㧐y ifade etmez.

Yunus S鹯esi 36. 聐et : Onlar齨 bir鏾饀 zandan ba⺧a bir 㧐ye uymaz. Zan ise haktan hi鏱ir 㧐yin yerini tutmaz. 撄phesiz ki, Allah onlar齨 ne yapt齥lar齨 bilir.

Hz. Ebu Hureyre rad齳allahu anh anlat齳or: "Ras鹟ullah (a.s.) buyurdular ki:
"Sak齨 zanna yer vermeyin. Zira zan, s鰖lerin en yalan齞齬. (K.S. 3286)

Ulan verilerin de餰rlendirilmesinde, veri taban齨daki eksiklik dolay齭齳la orijine ulaada hata yapma olas齦齨齨 olduk鏰 fazla oldu饀 bir alan da r鼀alard齬.

Beyin ; be duyunun iletti餴 dalga boylar齨, hayal merkezinde, daha 鰊ce oluu olan veri taban齨a uygun olarak 㧐killendirir. 辝kli, rengi, kokusu, s齝akl, sertli餴, tad ile her varl齥 kendine  ait bir form ve imaj kazan齬 ve bu 㧐kilde tan齨齬. Tan齨may sa餷ayan s齠atlar齨 tamam birer dalga boyudur ve be duyu taraf齨dan alg齦an齬. Ve bu biyolojik anlamda yayan insan齨 veri taban齨 ya da d黱yas齨  olu⺶urur. Peki!... Ya be duyunun alg齦ama s齨齬齨齨 d齨da kalan dalga boylar ?!... 撄phesiz ki, beyin bu sonsuz frekans okyanusundan alg齦ad yaln齴 be duyunun ula⺶齬d齥lar ile s齨齬l de餴ldir. Her birinin kendine 鰖g anlamlar olan bu dalgalar齨 bur鏻ardan (veya meleklerden) ulan bir k齭m da, genellikle uyku s齬as齨da beyin taraf齨dan alg齦an齬 ve genetik 鰖ellikler s鼁gecinde de餰rlendirilir. Ancak veri taban be duyuya g鰎e 㧐killendi餴nden, gelen dalgalar bire bir ee㧐mez. O zaman aynen PC lerde oldu饀 gibi kendine en yak齨 olan ile ee㱮r. 揜鼀amda ⺷nlar g鰎d黰 厰  der anlat齬齴. Anlatt齥lar齧齴, tamamen be duyunun d黱yas齨a ait 㧐killendirmeler olup ayn zamanda, onlar齨 ger鏴餴nin  g鰎d黰鼁 bi鏸mde olmad齨 da biliriz. Bu sefer, bunu anlamland齬acak, g鰎d黰鼁 㧐killerin o boyutta ne anlama geldi餴ni  bilecek bir bilen arar齴. Yani g鰎黮en de餴l, 鰕le g鰎黮mesi sa餷anan o dalga boyunun kendi 鈒eminde ifade etti餴 anlam齨, e餰r varsa bizim d黱yam齴daki karl veya benzeri, yoksa en yak齨 olan anlam齞齬. Bu da ancak o boyutu bilenlere aittir. Hz.Ebu Bekir抜n yapt bir r鼀a tabirinde dahi : Baz yerlerinde isabet ettin, baz yerlerinde ise hata ettin . diyerek onu uyaran Ras鹟ullah Efendimiz (a.s.), adeta bizlere bu konuda 揾addinizi aay齨 demektedir.

Vall鈎u 耹頼黱 Hak頼

Hamdi CEN軰
hamdicenik@hotmail.com

輘tanbul - 13.04.2004
http://gulizk.com

 


躶t Ana sayfa e-mail