Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min hemezatiş şeyâtıyni ve euzübike rabbî en yahdurun. ve hifzan min külli şeytanin marid. (20 defa oku). İnnallahe ve melâiketehu yusallûne alennebiyyî, ya eyyühelleziyne amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi biadede ilmike. Bismillahir rahmanir rahîm elleziy vahidül ahad!.. Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemun Adlûn Kuddûs.. Seyec'alullahe bâ'de usrin yusra.. Valllahu alâ külle şeyin kadîra.. İkra' bismirabbîkelleziy halâk, halâkal insane min alâk, ikra' ve rabbukel ekrem elleziy alleme bilkalem, âllamel insane malem ya'lem.. Er rahman âllemel kur’an, halâkal insane allemehul beyan.. Errahman alelarş ısteva lehû mâ fiys semâvati ve mâ fiyl ardı ve mâ beynehûma ve mâ tahtes sera. Zalike fadlullahi, yü'tiyhi men yeşa'.. İnnâ nahnu nûhyil mevta(3).. Emvatûn gayrı ahya.. Nasrun min allahi ve fethun karîb. İnna fetahnaleke fethan mübîyna. Liyağfire lekallahu matekaddeme min zenbike ve mea teahhara, ve yutimme ni'metehu aleyke, ve yehdiyeke sıraten mustakiyma, ve yensurekallahu nasren azîza.. Ve nusiybu birahmetina men neşaû.. Feveceda abden min ibadina, ateynahu rahmeten min indina ve allemnahu min ledünnâ ilma. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina, ma künte tedriymel kitabu ve lel iymanu, ve lakin cealnahu nuren, nehdiy bihi men neşau min ibadina, ve inneke letehdi ilâ sıratın mustakiyma.. Ve enzelallahu aleykel kitabe ve hikmete ve allemeke malem tekun ta'lem.. Ve kâne fadlullahi aleykel azîyma.. Allahu yectebiy ileyhi men yeşau.. Ve lekad yessernel Kur'ane liz zikra.. Senuriyhim ayatina filafaki ve fiy enfüsiküm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk!.. Ve lekad künte fiy gafletin min hâza, fekeşefna anke gıtaek ve basaruk, el yevmel hadiyd.. Yevme tubeddelül arza gayrel arz.. Limenil mülkil yevm, lillahil vahidil kahhar.. Şehidallahu ennehu lâ ilâhe illâ hu!. vel melâiketü ve ulul ilmi kaimen bilkıst ve huvel azîzül hakîm.. Allahu NURus semavati vel arz; meselü nûrihi kemişkatin fiyha misbah, elmisbahu fiy zücâce, ez zücâcetü keenneha kevkebün dürriyyün yukadu min şeceretin mübâreketün zeytunetün, lâ şarkıyyetin ve lâ garbıyyetin yekadu zeytuha yudıyu, ve lev lem temseshu nar; nurun ala nur; yehdillahu linurihi men yeşa.. Fesebbih bismi rabbikel a'lâ..Tebarekelleziy biyedihil mülk ve hüve alâ külli şeyin kadir.. Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete illâ billah.. Allahu lâ ilahe illa hu el hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetün vela nevm, lehu mafiys semavati ve mafilard, men zelleziy yeşfau indehu illa biiznih; ya'lemu ma beyne eydiyhim ve mahalfehüm; ve la yuhıytune bişey'in min ilmihi illâ bima şâ', vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeuduhu hıfzıhuma ve huve aliyyul azıym.. Lâ yahfa âlallahi minhüm şey.. Ve lehu mekalidus semavati vel arz!.. Ve ma remeyte iz remeyte velâkinn Allahe rema'.. Vallahu ganiyyul anil alemiyn.. Subhanallah!.. Leyse kemislihi şey'a, ve huves semîul basiyr.. Efemen şerehallahu sadrehu lil'islam fehuve alâ nurin min rabbihi.. Ve men yettekıllahe yec'allehu mahreca ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib, vemen yetevekkel alallahi vehuve hasbûh. Elem neşrahleke sadrek ve vada'na anke vizrekelleziy ankada zahrek verafa'naleke zikrek; feinne meâl usri yûsren, inne meal usri yusra; feiza ferağte fensab ve ilâ rabbike fergab.. Ve in yemseskallahu bidurrin felâ kaşife lehu illa hu; ve in yuridke bihayrin felâ radde lifadlih, yusıybu bihi men yeşau min ibadih ve huvel gafurur rahîm.. İza cae nasrullahi vel feth, ve reeyten nase yedhulune fiy diynillahi efvacen, fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehu kâne tevvaba.. Kulillahumme malikel mülk, tu'til mülke men teşau ve tenzilül mülke min men teşaa; tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa, biyedikel hayr ve inneke alâ külli şeyin kadîr.. Allahu latıyfun biibadihi, yerzuku men yeşau bigayrı hisab. Bismillahir rahmanirrahim; elhamdulillahi rabbûl alemiyn, errahmanir rahîm, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaıyn, ihdinas sıratel mustakıym, sıratelleziyne en'amte aleyhim, gayrıl mağdubi aleyhim ve laddaaliyn. Kul hu vallahu ahad, Allahus samed, lem yelid ve lem yuled, ve lem yekun lehu kufuven ahad... Subbûhun Kuddûsun rabbûl melâiketi ver ruh ve rabbûl arşıl azıym.. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rızae nefsihi ve zînete arşıhi ve midade kelimatihi.. La ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh, lehûl mülkü ve lehûl hamdu, yuhyi ve yumitu ve huve hayyun lâ yemutu biyedihil hayr, ve huve alâ külli şeyin kadîr.. Subhane rabbike rabbül izzeti amma yasıfun, veselâmün alel mürseliyn, vel hamdu lillahi rabbulalemin.. (üç fatiha oniki ihlas okuyalım başta Hazreti Rasûl aleyhisselam ve tüm evliyaullah ile bütün mümin kardeşlerimizin ruhuna.) Allahumme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammed.. Allahumme salli ala men ruhuhu mihrabûl ervahi vel melâiketi vel kevn, allahumme salli alâ men huve imamûl enbiyai vel mürseliyn, allahumme salli alâ men huve imamu ehlil cenneti ibadullahil müminin...

İstanbul - 11.02.2003
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail