Okunması Tavsiye Edilen
Bazı Dualar:


— BÜYÜK DUA,

— NAMAZ DUASI,

— YOLCULUK DUASI,

— RASÛL ALLAH’A SALÂVATLAR,

— TAVAF DUALARI.

 

BÜYÜK DUA:

Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm..

Rabbî enniy messeniyeş şeytânu binusbin ve azâb;

Rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbi en yahdurun.

Ve hıfzan min külli şeytanin marid. (20 defa oku)

İnnAllahe ve MelâiketeHU yusallûne alen Nebiy yâ eyyühelleziyne âmenu sallû aleyhi ve sellimû tesliyma;

Allâhumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi biadede ilmike.

Bismillâhir rahmanir rahîm elleziy Vâhidül Ahad!..

Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemun Adlûn Kuddûs.. Seyec'alullâhe bâ'de usrin yusra..

Valllahu alâ külle şeyin kadîra..

İkra' Bismirabbikelleziy halak,

Halekal’İnsane min ‘alak,

Ikra' ve Rabbükel’Ekrem,

Elleziy‘alleme bilKalem,

Allamel’İnsane ma lem ya'lem..

Er Rahman,

Allemel Kur’ân,

Halekal İnsane Allemehül beyan..

ErRahmanu alel Arşisteva,

LeHU mâ fiys semâvati ve mâ fiyl Ardı ve mâ beynehüma ve mâ tahtessera.

Zâlike fadlullahi yü'tiyhi men yeşa'..

İnnâ nahnu nuhyil mevta (3 defa oku)  

Emvatün ğayru ahya..

Nasrun minAllâhi ve fethun kariyb.

İnna fetahna leke fethan mübiyna.

Liyağfire lekallahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhara ve yutimme nimeteHU aleyke ve yehdiyeke sıraten mustakiyma,

Ve yensurekellahu nasren Aziyza..

Ve nusıybu Birahmetina men neşau..

Feveceda abden min ibadiNA ateynahu rahmeten min ındiNA ve allemnahu min ledünNA ılma.

Ve kezâlike evhayna ileyke ruhan min emriNA ma künte tedriy melKitabu ve lel iymanü ve lâkin cealnahu nuren nehdiy Bihi men neşau min

ıbadiNA ve inneke letehdiy ilâ sıratın müstekıym.

Ve enzellAllahu aleykel Kitabe vel Hıkmete ve allemeke ma lem tekün ta'lemu, ve kâne fadlullahi aleyke aziyma;

Allahu yectebiy ileyHİ men yeşau..

Ve lekad yessernel Kur'âne lizZikra..

Senüriyhim ayatiNA fiyl afakı ve fiy enfüsihim hatta yetebeyyene lehüm enneHUl Hakk*

Lekad kunte fiy ğafletin min hazâ fekeşefna anke ğıtaeke febasarukel yevme hadiyd.

Yevme tübeddelül Ardu ğayrel Ardı..

Li menil Mülkül yevm*

Lillahil Vahıdil Kahhar;

ŞehidAllahu enneHU la ilâhe illâ HUve, vel Melaiketü ve ülül ılmi kaimen Bil kıst*

Lâ ilâhe illâ HUvel Aziyz'ül Hakiym;

Allahu Nurus Semavati vel Ard*

meselü NuriHİ kemişkâtin fiyha mısbah*

elmısbahu fiy zücacetin, ezzücacetü keenneha kevkebün dürriyyün yukadü min şeceretin mübareketin zeytunetin la şarkıyyetin ve la ğarbiyyetin yekâdü zeytüha yudıy'u ve lev lem temseshü nar*

Nurun alâ Nur*

yehdillahu linuriHİ men yeşa'*

Fesebbih Bismi Rabbikel A'lâ..

Tebarekelleziy BiyediHİlMülkü, ve HUve 'alâ külli şey'in Kadiyr;

Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete illâ billah..

Allahu la ilahe illâ HUvel Hayy'ül Kayyum*

la te'huzuHU sinetün vela nevm*

leHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard*

men zelleziy yeşfeu ındeHU illâ Bi iznih*

ya'lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm*

ve la yuhıytune Bi şey'in min ılmiHİ illâ Bi ma şa'* vesia Kürsiyyühüs Semavati vel Ard*

ve la yeuduhu hıfzuhüma*

ve HUvel Alıyy'ül Azıym;

Lâ yahfa alellahi minhüm şey’*

Ve LeHU mekaliydüs Semavati vel Ard .

Ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnAllahe rema*

Vallahu Ğaniyyün anil alemiyn..

Sübhanallah!..

Leyse kemisliHİ şey'* ve HUves Semiy'ul Basıyr;..

Efemen şerahAllahu sadrehu lil İslami fe huve alâ nurin min Rabbih*

Ve men yettekıllahe yec'al lehu mahreca;
Ve yerzukhu min haysü lâ yahtesib*

ve men yetevekkel 'alellahi feHUve hasbüh*

Elem neşrah leke sadrek;

Ve vada'na 'anke vizrek;
Elleziy enkada zahrek;

Ve refa'na leke zikrek;
Feinne me'al'usri yüsra;

İnne me'al'usri yüsra;
Feiza ferağte fensab;

Ve ila Rabbike ferğab;

Ve in yemseskâllahu Bidurrin fela kâşife lehu illâ HU*

Ve in yüridke Bihayrin fela radde li fadliHİ, yusıybu Bihi men yeşau min ıbadiHİ, ve "HU"vel Ğafurur Rahîym;

İza cae nasrullahi velfeth;
Ve raeytenNase yedhulune fiy diynillahi efvaca;
Fesebbıh BiHamdi Rabbike vestağfirHU, inneHU kâne Tevvaba;

Kulillahumme malikel mülki tü'til mülke men teşau ve tenziul mülke mimmen teşa'*

ve tuızzü men teşau ve tüzillü men teşa'*

Bi yediKEl hayr*

İnneKE alâ külli şey'in Kadiyr;

Allahu Latıyfün Bi ıbadiHİ yerzüku men yeşa'*; Bi ğayri hısab.

Bismillahir Rahmânir Rahiym;
ElHamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn;
Er Rahmânir Rahiym;
Maliki Yevmid Diyn;
İyyaKE na’budu VE iyyaKE nesta’iyn;
İhdinasSıratal müstakiym;
Sıratalleziyne en'amte aleyhim;
Gayril mağdubi aleyhim;
Ve laddaaalliyn;

Kul HUvAllahu Ehad;
Allahus Samed;
Lem yelid ve lem yuled;
Ve lem yekün leHU küfüven ehad;

Subbûhun Kuddûsun Rabbül melâiketi ver Ruh ve Rabbül arşıl azıym..

Subhanallahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rızâe nefsihi ve zinete arşıhi ve midade kelimatihi…

Lâ ilâhe illallahu vahdehu la şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyun lâ yemûtu biyed`ihil hayr, ve huve alâ külli şeyin kadîr"

Subhane Rabbike Rabbil ızzeti amma yasifun;
Ve Selâmun alel murseliyn;
Vel Hamdu Lillahi Rabbil alemiyn;

(Üç Fatiha oniki İhlâs okuyalım; başta Hazreti Rasûl aleyhisselam ve tüm evliyaullah ile bütün mümin kardeşlerimizin ruhuna.)

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammed..

Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrabül ervahi vel melâiketi vel kevni;

Allahümme salli alâ men huve imamul enbiyâi vel mürseliyn;

Allahumme salli alâ men huve imamu ehlil Cenneti ibâdillahil mü’miniyn.

(Sabah, akşam okunması tavsiye edilmiştir)

 

NAMAZ DUASI:

(Farz namazlarda, selâm vermeden önce okunması tavsiye edilmiştir):

Allahümme lâ ilâhe illâ ente,

Vahdeke la şeriyke lek,

Ve enne Muhammeden abduke ve rasûlüke,

Subhaneke ve bihamdike adede ilmike ve rıdae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik; kemâ yenbeğiy licelâli vechike ve liazıymi sultânik,

Ente rabbiy ve ente halakteniy ve ente tehdiyniy,

Ve ente tu’timuniy ve ente teskiniy,

Ve ente tumıytuniy ve ente tuhyıniy,

Ve ene ala ahdike ve va’dike mestata’tu,

Ve euzü bike min şerri ma sana’tu,

Ve ebûu leke bini’metike aleyye,

Ve leke eslemtu, ve bike amentu ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu,

Ve euzü birıdake min sehatike ve bimuâfâtike min ukubetike ve birahmetike min ğadabike ve euzübike minke; la melcee ve la mencee minke illa ileyk,

İnniy zalemtu nefsiy zulmen kebiyren kesiyra,

Ve lâ yağfiruz zünûbe illâ ente; fağfirliy hatıyetiy ve cehliy ve israfiy fiy emri ve ciddiy ve hezliy ve hataiy ve amdiy ve ma kaddemtu ve ma ahhartu ve ma esrartu ve ma a’lentu ve mea ente a’lemu bihi minniy; mağfireten min indike, verhamniy,

Lekel utba hatta terda,

İnneke entel Ğafûrur Rahiym ve Tevvâbur Rahiym,

La havle vela kuvvete illa bike,

Ve salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve Âdeme ve Nuhin ve İbrahiyme ve Musa ve İsa ve mâ beynehum minen nebiyyine vel mürselin salâvatullahi ve selâmuhu aleyhim ecmain, velhamdulillahi rabbil âlemiyn.

 

BİLGİ:

Allahümme lâ ilâhe illâ ente: Tanrı yok, sadece Sen!

Vahdeke la şeriyke lek: Ortağı olmayan TEK’sin.

Ve enne Muhammeden abduke ve rasûlüke:

Ve kesinlikle “abd” ve rasûlündür Muhammed.

Subhaneke ve bihamdike adede ilmike ve rıdae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik; kemâ yenbeğiy licelâli vechike ve liazıymi sultânik: İlmindeki sayı kadar, Sen razı olasıya kadar, arşının ağırlığınca, kelimatının adedince, vechinin celâli ve saltanatının azameti gereği kadarıyla hamdinle tesbih ederim.

Ente rabbiy ve ente halakteniy ve ente tehdiyniy: Rabbimsin, yaradanımsın, hidayet edenimsin;

Ve ente tu’timuniy ve ente teskiniy: Yediren ve içirenimsin.

Ve ente tumıytuniy ve ente tuhyıniy: Ölümü tattıran ve hayata kavuşturansın;

Ve ene ala ahdike ve va’dike mestata’tu: Gücüm kadarıyla ahdin ve va’din üzereyim;

Ve euzü bike min şerri ma sana’tu: Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım.

Ve ebûu leke bini’metike aleyye: Üzerimdeki nimetini itiraf ederim.

Ve leke eslemtu, ve bike amentu ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu: Sana teslimim, sana “B” sırrıyla iman ettim, tevekkülüm sanadır, sana yöneldim, seninle kazandım, hüküm sana ait;

Ve euzü birıdake min sehatike ve bimuâfâtike min ukubetike ve birahmetike min ğadabike ve euzübike minke; la melcee ve la mencee minke illa ileyk: Hoşnutsuzluğundan rızana, cezalandırmandan affına, gazabından rahmetine, senden sana sığınırım. Zira senden başka sığınacak, kurtulup necat bulacak yer yok!

İnniy zalemtu nefsiy zulmen kebiyren kesiyra: Gerçekten nefsime çok büyük zulmettim.

Ve lâ yağfiruz zünûbe illâ ente; fağfirliy hatıyetiy ve cehliy ve israfiy fiy emri ve ciddiy ve hezliy ve hataiy ve amdiy ve ma kaddemtu ve ma ahhartu ve ma esrartu ve ma a’lentu ve mea ente a’lemu bihi minniy; mağfireten min indike, verhamniy: İndinden bir mağfiret ile beni, hatamı, cehaletimi, emrinde haddi aşmamı, ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, bilmeyerek ya da bilerek yaptığım kusurlarımı; önceden gönderdiklerimi ve sonraya bıraktıklarımı; senin benden daha iyi bildiğin gizli ya da açık işlediğim hatalarımı bağışla ve bana merhamet et!..

Lekel utba hatta terda: Razı olasıya sana tövbe eder, bağışlamanı isterim.

İnneke entel Ğafûrur Rahiym ve Tevvâbur Rahiym: Kesinlikle Gafur, Tevvab ve Rahim’sin.

La havle ve lâ kuvvete illa bike: Havl ve kuvvet ancak seninledir.

Ve salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve Âdeme ve Nuhin ve İbrahiyme ve Musa ve İsa ve mâ beynehum minen nebiyyine vel mürselin salâvatullahi ve selâmuhu aleyhim ecmain, velhamdulillahi rabbil âlemiyn: Salât, Selâm ve bereket Efendimiz Muhammed’e, Âdem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa ile aralarındaki bütün rasûllere ve nebîlere olsun. Allah’ın salâtı ve selâmı onların hepsinin üzerinedir. Ve Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a aittir!

 

YOLCULUK DUASI:

Bismillâh, Rabbiyallah, Hasbiyallah, Tevekkeltu alAllah ve iytesemtu Billâh, Fevattü emri ilâllah, Mâşallah, Lâ kuvvete illâ Billâh.

(Bir vasıtaya binildiğinde 8 veya 12 kere okunması tavsiye edilmiştir)

 

Bilgi:

BİSMİLLAH:  İsmi Allah olanın varlığı ve kuvveleri     olarak,
Rabbiyallah:    Rabbim Allah’dır,
Hasbiyallah:   Allah bana yeter,
Tevekkeltü alAllah:   Allah’a tevekkül ettim,
Ve ı’tesamtu Billah:   Ve varlığımdaki ilahi boyut ile korundum,
Ve fevvedtu emriy ilAllah:  İşimi Allah’a bıraktım,
MâşaAllah:   Olan Allah’ın istediğidir,
Lâ kuvvete illâ Billah:  Kuvvet yok, ancak Allah'ın.


RASÛL ALLAH’A SALÂVATLAR:

İnnallahe ve melâiketehu yusallûne âlennebîy ya eyyühelleziyne âmenû, sallu aleyhi ve sellimu tesliyma.

 

Cezallâhu anna seyyidenâ Muhammeden ma huve ehluh.

 

Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrabül ervahi vel melâiketi vel kevni; Allahümme salli alâ men huve imamul enbiyâi vel mürseliyn; Allahumme salli alâ men huve imamu ehlil Cenneti ibâdillahil mü’miniyn.

 

Allahümme salli alâ seyyidina Muhamedin ve alâ âli seyyidina Muhammed kad dâkat hiyletiy edrikniy Yâ Rasûlâllah.

 

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin adede halkıke ve rızâe nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik…

 

Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammed’in şeceretil aslin nuraniyyeti ve lem’âtil kabzatir rahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismaniyyeti ve menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmil ıstıfaiyyeti, sahibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetis seniyyeti men in derecat; en nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmin teb’asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyra.

 

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin bahri envarike ve ma’deni esrârike, ve lisâni hüccetike ve arûsi memleketike ve imamı hazretike ve tırazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tariyki şeriâtikel mütelezzizi bitevhidike insani aynil vücûdi ves sebebi fiy külli mevcûdin ayni â’yâni halkıkel mütekaddimi min nuri zıyâike; salâten tedûmu bidevamike ve tebkâ bibekâike, lâ münteha lehâ dûne ilmike, salâten turdıyke ve turdiyhi ve terda biha anna yâ Rabbel âlemiyn.

 

Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidina Muhammedinilleziy tenhallü bihil ukadu ve tenfericü bihil kürebü ve tukda bihil havâicü ve tunalü bihir reğaibu ve hüsnül havâtimi ve yüsteskâl ğamamü bivechihil keriym ve alâ âlihi ve sahbihi fiy külli lemhatin ve nefesin biadedi külli ma’lumin lek.

 

Allahümme rabbe hazihid da’vetit tâmmeti, ves salâtil kâimeti, âti Muhammedanil vesiylete vel faziylete ved derecater refiy’ate veb’ashu makamen mahmuda, elleziy veattehu inneke lâ tuhliful miy’ad…

 

Allahumme salli alâ Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahiyme ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyiyne vel mürseliyn, salâvâtullâhi ve selâmuhu âleyhim ecmaıyn.

 

TAVAF DUALARI:

1- Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

 

2- Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh , lehül mülkü , velehül hamdü , yuhyî ve yümîtü , ve hüve hayyun lâ yemûtü , biyedihil hayr , ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

 

3- Lâ ilâhe illallâhül Melik’ül Hakkul mübîn.

 

4- Lekel hamdu kemâ yenbağıy li celâli vechike ve li azîmi sultânik.

 

5- Sübhânallâhi ve bihamdihî adede ilmihî.

 

6- Sübbûhun Kuddûsun Rabbül melâiketi verrûh ve rabbül arşil azîm.

 

7- Sübhânallâhi ve bihamdihi adede halkıhî ve rızâe nefsihî ve zînete arşihî ve midâde kelimâtih.

 

8- Sübhâneke ve bihamdike ve lâ uhsiy senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.

 

9- Allâhu ekberu kebîrâ , vel hamdülillâhi kesîrâ , ve sübhânallâhi bükraten ve esîlâ.

 

10- Sübhâneke mâ şekernâke hakka şükrike velâ ilmelenâ illâ mâ allemtenâ.

 

11- Allâhümme lâ mâni limâ a’teyte velâ mu’tie limâ mena’te velâ radde limâ kadayt.

 

12- Allâhümme va’fuannâ , vağfirlenâ , verhamnâ , vehdinâ , inneke enter Raûf’ur Rahîm.

 

13- Rabbî , zıdnî , ilmen ve fehmen ve îmânâ ve elhımnîy rüşdîy.

 

14- Yâ HÛ, yâ men HÛ, Lâ ilâhe illâ HÛ.

 

İstanbul -21.04.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail