-201-


Ümmetimden yetmiş bin kişi,  cennete hesap vermeden girecek. Onlar;
a-Vücutlarını dağlamazlar.
b-Hırsızlık yapmazlar.
c- Kuş uçurmazlar.
d- Rabb’larına tevekkül ederler. ( HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 193)

İnsanların en efdali, bir mümin alimdir ki gerektiği zaman yardım eder; gerekmediği zaman da kendi kendine kalır. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN/ CİLT I/S.17)

Rabbım (kudret) elini iki omuzum arasına koydu da, onun (lütuf ve nimetinin) serinliğini iki göğsümün arasında hissettim ve böylece göklerde ve yerde olanları bildim. (TIRMIZİ)

Ey Ümmet, 6 şey kıyamet alametidir:

1- Peygamberimizin ölümü.

2- Malın o derece çoğalması ki, bir adam on bin dinar (lira) verilecek de ‘yine de’ razı olmayıp öfkelenecek.

3- Sizden olan her adamın evine girecek olan fitne.

4- Koyunu öldüren hastalık gibi her tarafı saran ölüm.

5- Beni Efsar ile aranızda imzalanacak sulh. Bir kadının doğurma süresi olan 9 ay kadar bir süre için size ‘cizye’ toplayıp verecekler, sonra ilk hıyanette bulunan onlar olacak.

6- Medine’ nin fethi.

-Hangi Medine (Şehir)? Diye sordular. Cevap verdiler:

-Konstantiniyye. (RAMUZܒL EHADİS/3696)

Din (de) kıyas yapmayın, çünkü din kıyaslanmaz. İlk kıyas yapan İblis’ tir. (RAMUZܒL EHADİS/5950)

Abdullah İbnu Amr İbni'l-Âs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır." (KÜTÜB-İ SİTTE/1953)

Ebu Dâvud ve Tirmizi'de Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh)'den gelen bir diğer rivâyette Resülullah (aleyhissalatü vesselâm) şöyle buyurmuştur: "Merhamet; ancak şaki'nin (ebedi hüsrâna uğrayanın) kalbinden çıkarılabilir." (KÜTÜB-İ SİTTE/1955)

 Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Rehin, (borcun ödenmesiyle) geri alınabilir." (KÜTÜB-İ SİTTE/6711

    İstanbul -01.12.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail