-383-


Ebu Hureyre (r.a) den rivayetinde; Allah Resulu (sa) şöyle buyurmuştur; Ümmül- Kur’an (Kur’an’ın Anası), es- Sebu’ul- Mesani ve Kur’an’ı Azimdir. (İBN KESİR CİLT IX /S.4410)

Ebu Musa el-Eş’ari’den, onun da Hz Peygamber (sa) den rivayetine göre; O, şöyle buyurmuştur. Benim ve Allah’ın benimle göndermiş olduğunun misali şudur; Bir adam kavmine gelir de; Ey kavmim, ben (düşman) ordusunu gözlerimle gördüm. Muhakkak ben apaçık uyarıcıyım. Kaçın, kaçın ki kurtulun, der. Kavminden bir gurup itaat edip geceleyin yola çıkar, hemen yola koyulurlar da kurtulurlar. Onlardan bir gurup da onu yalanlar ve yerlerinde sabahlarlar. Sabahleyin ordu onların üzerine gelir, helak eder ve köklerini kazır. İşte bana itaat edip benim getirdiklerime tabii olanla, bana isyan edip getirdiğim gerçeği yalanlayanların misali budur. (İBN KESİR CİLT IX /S.4412)

Bu ümmetin bilginleri diğer ümmetlerin peygamberleridir.(MELEKLERİN  RUH ALEMİNDEN MADDE ALEMİME İNİŞİ/S:71)

İhtiyarın gönlü iki şeyin sevgisine karşı gençtir. Uzun ömür ve fazla mal. (TİRMIZİ CİLT IV No: 2441)

Üç kişi vardır ki Allah bunları tekeffül etmiştir: Biri, Allah yolunda savaşçıdır. Allah bunu öldürüp cennete girdirinceye kadar veya kazandığı sevap ve ganimetle meskenine iade edinceye kadar tekeffül etmiştir.

 İkincisi, (ibadet ve ilim maksadı ile) mescide giden kişidir. Allah bunu, öldürüp cennete girinceye kadar veya kazandığı sevap ve ganimetle evine döndürünceye kadar tekeffül etmiştir.
Üçüncüsü de, evine selam vererek (yahut insanlardan kurtulmak veya insanlar kendisinden kurtulmak niyeti ile) giren kişidir. Yüce Allah bunu da kefaleti altına almıştır. (EBU DAVUD)

Ebu Zerr (ra)’ den: Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

 Şu saç ağarıklığını değiştiren en iyi şey,  kına ve ketendir.(HADİS)

Abdullah İbnu'z-Zübeyr (radıyallahu anh) anlatıyor:

 "Hz. Osman (radıyallahu anh)'a, Bakara suresinde geçen: "Sizden zevceler (ini geride) bırakıp ölecek olanlar eşlerinin (kendi evlerinden) çıkarılmayarak yılına kadar faidelenmesini (bakılmasını) vasiyyet etsinler" (Bakara 240), ayeti diğer bir ayetle (Bakara, 234) neshedildiği halde niçin bu mensuh ayeti de Kur'ân-ı Kerim'e yazıyorsunuz?" diye sordum. Bana şu cevabı verdi: "Ey kardeşim oğlu bu ayeti terk mi edelim, (bunu mu söylüyorsun)? Hayır, ben hiçbir şeyi yerinden oynatmam." -)".(KÜTÜB-İ SİTTE / 497)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: "Her şeyin bir şerefi var. Kur'ân-ı Kerîm'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir âyet vardır ki, Kur'ân âyetlerinin efendisidir: "Ayetü'l-Kürsî".-)".(KÜTÜB-İ SİTTE / 498)

Übey İbnu Ka'b (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana: "Ey Ebu'l-Münzir, Allah'ın Kitabından ezberinde bulunan hangi âyetin daha büyük olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben: "O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur, O, Hayy'dır, Kayyûm'dur (yani diridir her şeye kıyam sağlayandır" (Bakara, 225) -ki buna Ayet'ü'l-Kürsî denir- dedim. Göğsüme vurdu ve: "İlim sana mübârek olsun ey Ebu'l-Münzir!" dedi." -)".(KÜTÜB-İ SİTTE / 499)

   İstanbul -16. 10.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail