- 417-


 La İlahe İllallah diyenlere kabirlerinde yalnızlık yoktur .Öyle görüyorum ki kabirlerinden kalkarlar, başlarındaki toprağı silkerler ve La İlahe İllallah, derler. (İBN KESİR CİLT IX / S.4779

Sizden biriniz kardeşine silah göstermesin. Çünkü sizden biriniz, şeytanın eline dokunup dokunmayacağını bilmez. Böylece bir cehennem çukuruna düşer. (İBN KESİR CİLT IX / S.4780)

Cenabı Peygamber:“Bazıları ahirete dünyalar dolusu sevapla geldiği halde orada müflis olarak kalacaktır.”

Ashab:-Bunlar kimlerdir, Ya Resulullah? Onlardan sakınalım, onların yaptıklarını yapmayalım.

Resulü Ekrem:-Onlar insanlardan korkar; çekinirler de Allah’tan korkmazlar. Yani, insanların yanında kendilerini evliya gibi gösterirler. Yalnız kaldıkları vakit en cahilin yapmadığını yaparlar. Bunlardan bir kısmı son nefesinde ahirete imansız olarak gider. buyurmuştur. (İLAHİ EMİRLER S:395)

 Abdullah bin Mes’ud (r.a.) den rivayet edilmiştir;
Hendek günü müşrikler, Resulullah (s.a.v.) i dört namazdan meşgul ettiler. Gece oldukca ilerleyince Bilal’e ezan okumasını ve sonra kamet getirmesini emretti ve öğle namazını kıldı. Sonra kamet getirdi; ikindi namazını kılkdı. Sonra kamet getirdi; akşam namazını kıldı. Sonra kamet getirdi; yatsı namazını kıldı. (TIRMIZİ CİLT I NO; 179)

Ebu Hureyre (ra)’den:
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: İade etmek niyeti ile insanların mallarını ödünç olarak alan kimsenin Allah borcunu öder. Kim vermemek üzere alırsa, onun da aldığını itlaf eder. (BUHARİ)

Günahlarını azalt ki; ölüm sana kolay gelsin. Borcunu azalt ki; hür yaşayasın. (HADİS)

Tabiin'den İbnu'l-Müseyyeb anlatıyor: "el-Bahira, cahiliye Araplarınca, sütü putlara bağışlanan, bu sebeple hiç kimse tarafından sağılmayan deveye denirdi. Es-Sâibe; ilahları için salıverilen, üzerine hiçbir yük vurulmayan deveye denir. El-Vasile; İlk doğumunu dişi yapıp sonra ikinci doğumunu da dişi yapan ve araya erkek doğum girmeyen devedir, bu da putlar için salıverilir, hiçbir şekilde istifade edilmezdi. El-Hâm; dölünden muayyen batın yavruya ulaşılan erkek devedir, bu da putlara adanır, yükte kullanılmazdı."

İbnu'l-müseyyib, Ebu Hüreyre'den şu sözü nakleder: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Amr İbnu Âmir el-Huzâ'iyi, cehennemde barsaklarını sürürken gördüm. Bu adam, hayvanları putlara adak olsun diye ilk salıveren (sâibe bırakan) kimse idi." (KÜTÜB-İ SİTTE / 594)

İbnu Abbas (radıyallahu anh) anlatıyor: "Abdurrahmân İbnu Avf ve bir kısım arkadaşları, Mekke'de Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e gelerek şöyle dediler: "Biz müşrik iken izzet ve itibarı olan kimselerdik. Müslüman olduktan sonra zelil duruma düştük. (Müsaade edin müşriklere karşı koyalım). Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) onlara: "Ben affetmekle emrolundum. Sakın müşriklerle mücâdeleye kalkmayın" dedi. Ancak, Medine'ye hicretten sonra Cenab-ı Hakk cihad emretti. Bu sefer onlar durakladılar. Bunun üzerine şu âyet nazil oldu: "Kendilerine: "Elinizi savaştan çekin, namaz kılın, zekat verin" denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında, içlerinden bir takımı hemen, insanlardan, Allah'tan korkar gibi hatta daha çok korkarlar ve "Rabbimiz! bize savaşı niçin farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar te'hir edemez miydin?" derler. Ey Muhammed de ki: "Dünya geçimliği azdır, ahiret, allah'a karşı gelmekten sakınan için hayırlıdır, size zerre kadar zulmedilmez" (Nisa, 77). (KÜTÜB-İ SİTTE / 561)

Hârice İbnu Zeyd (radıyallahu anh) anlatıyor: "Zeyd İbnu Sâbit (radıyallahu anh)'i şöyle derken dinledim: "Kim bir mü'mini kasden öldürürse cezâsı, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, lânetlemiş ve büyük azab hazırlamıştır" (Nisa, 93) ayeti, Furkân suresindeki "Onlar, allah'ın yanında başka tanrı tutup ona yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar..." (Furkân 68) ayetinden altı ay kadar sonra nâzil oldu."

Nesâî merhumun bir rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "Kim bir mü'mini kasden öldürürse cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir" ayeti indiği zaman (ayette ifade edilen şiddet sebebiyle) çok korktuk. Bunun üzerine (bize rahatlık getiren) Furkân suresindeki "Onlar, Allah'ın yanında başka tanrı tutup ona yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar..." ayeti nazil oldu." (KÜTÜB-İ SİTTE / 547)

 

   İstanbul -12. 06.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail