- 437-


Sizin için bırakılanları siz de bana bırakın. Sizden öncekilerden helak olanların, helak olmalarının sebebi; çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı çıkmalarıdır. (İBN KESİR CİLT VI / S.2495)

Allah, bir takım farzlar koymuştur. Sakın onları yitirmeyesiniz. Allah, bir takım hadler koymuştur. Sakın onları aşmayınız. Allah bir takım şeyleri haram kılmıştır. Sakın onları işlemeyiniz. Allah unuttuğundan değil size merhametinden bazı şeylerde susmuştur. Binaenaleyh onları da sormayın. (İBN KESİR CİLT VI / S.2495)

Ahir zamanda müslümanlar avuçlarında ateş taşır gibi Müslümanlıklarını muhafaza edecektir. Buna mukabil Cenabı Hakk’da onlara yüz şehid sevabı verecektir. (İLAHİ EMİRLER S:437)

Sizden birinizin yüz sene durup beklemesi, namaz kılan kardeşinin önünden geçmesinden hakkında daha hayırlıdır. (TIRMIZİ CİLT I NO; 335)

Aişe (r. anha) Validemiz şöyle demiştir;Resulullah (sav) hastalanınca, onu Cebrail aleyhisselam okur ve şöyla derdi;“Allah’ın adı ile sana okuyorum. Allah seni kurtarsın her hastalığını iyileştirsin, her hasetcinin şerrinden ve her gözü olanın kem gözünden korusun.” (MÜSLİM)

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma)'ın bir diğer rivayetinde şöyle buyrulur: "Üzerine Allah'ın ismi zikredilen (hayvan etinden) yiyin" (En'âm, 118). "Üzerine Allah'ın ismi zikredilmeyenden yemeyin" (En'âm 121) emri neshedilip, ehl-i kitabın kestiği, yasaktan istisna edilerek şöyle dendi: "... Kitap verilenlerin yemeği size helâl, sizin yemeğiniz de onlara helâldir..." (Maide, 5), (KÜTÜB-İ SİTTE / 604)

Nesâî'den gelen rivayette İbnu Abbas (radıyalhu anhüma) Cenâb-ı Hakk'ın "Üzerine Allah'ın isminin zikredilmediği (kesilmiş hayvan eti)nden yemeyin" ayeti ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmaktadır: "Müşrikler, bu meselede müminlerle ihtilaf ederek (alayvari) şöyle dediler: "Allah'ın kestiğini yemiyorsunuz, fakat kendi kestiğinizi yiyorsunuz." (KÜTÜB-İ SİTTE / 605)

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Arab'ın (cahiliye devrindeki) cehâletini öğrenmek seni memnun ederse En'âm suresinin 130'lu ayetten sonra gelen şu ayetini oku: "Beyinsizlikleri yüzünden, körü körüne çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri -Allah'a iftira ederek- haram sayanlar mahvolmuşlardır; onlar sapıtmışlardır, zaten doğru yolda da değillerdi" (En'âm 140). (KÜTÜB-İ SİTTE / 606)

 

   İstanbul -29. 10.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail