- 471-


Kafirin önüne, dünyada iken amel etmediği yıllar gibi elli bin yıllık bir süre dikilir. Şüphesiz kafir,  cehennemi görecek ve ona gireceğini ta kırk yıllık mesafeden anlayacaktır. (İBN-KESİR CİLT; X S; 5016)

Benim ümmetimden veya Yahudilerden veya hırıstiyanlardan kim, beni işitir de bana iman etmezse; cennete giremez. (İBN-KESİR CİLT; VI S; 3105)

Said bin El-Müseyyeb’den rivayet edilmiştir: “Resulullah (s.a.v.) (Medine’de) yok iken Sa’d’in annesi öldü ve gelince ona cenaze namazı kıldırdı.  Aradan bir ay geçmişti.” (SÜNEN-İ TIRMIZİ CİLT; II S; 228)

Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir:

Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allâh (ü Teâlâ, Ashâb-ı) Fîl'i, yâhud (beliyye-i) katli Mekke ('ye girmek)den habs (yâni men') etmiştir. Yalnız Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile mü'minler (o da bir kere Mekke) ahâlîsine taslît edilmişlerdir. Haberiniz olsun, (Mekke) benden evvel hiçbir kimse için helâl olmadığı gibi, benden sonra da hiçbir kimse için helâl olmayacaktır. Biliniz ki o (yalnız) bir günün bir sâatinde (yalnız) benim için helâl olmuştur. Ma'lûmunuz olsun ki işte bu sâatte benim için bile harâmdır. (Mekke'nin) dikeni (bile) kesilmez. Ağacına balta değdirilemez. Yitiğini kimse (elini uzatıp) alamaz. Meğer ki (sâhibini) aramak için ola. O halde her kim (in bir kimsesi) katlolunursa iki şeyden hangisi (hakkında) hayırlı ise onu isteyebilir (yâni iki şey beyninde muhayyerdir.): ya (kendisine) diyet verilir, ya maktûlün ehli kısâs ettirir. -Bunun üzerine Yemen ahâlîsinden biri gelip: "Yâ Resûlâ'llâh, (Şu buyurduklarını) benim için yaz." dedi. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de): "Ebû fülân için yazınız." buyurdu. Derken Kureyş'den bir zât: "Yâ Resûlâ'llâh, izhırdan başka. Zîrâ biz onu evlerimiz(in inşâsın) da, kabirlerimiz(in binâsın) da kullanıyoruz." dedi. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhü aleyhi ve sellem de: "İzhırdan başka." buyurdu. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 93)

Cenabı Peygamber:

“Bir işe besmelesiz, hamdelesiz başlanırsa sonu hayırsız ve bereketsizdir.” buyurmuştur. (İLAHİ EMİRLER S; 497)

Her kim recep ayında oruç tutmayı arttırır ise.. Allah Taala ona ihsanını artırır. ( GUNYET’ÜT-TALİBİN S; 539)

Bir kimse, recep ayında sadaka verir ise.. bin altın sadaka vermiş gibi sayılır.

Allah Taala,

Onun bedenindeki her tüy için bin iyilik yazar; bin misli derecesini yükseltir. Bin kötülüğünü siler.

Allah Taala, recep ayında onun tuttuğu oruç günlerinden her birine, verdiği sadakaların her birine bin hac ve bin umre sevabı yazar..

Onun için cennette bin ev, bin köşk, bin hücre yapar. Her hücrede bin tane oturma yeri vardır.

Her oturma yerinde dahi, bin tane huri güzeli vardır ki: Güneşten bin kat güzeldir. ( GUNYET’ÜT-TALİBİN S: 544)

 

Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi. (HADİS)

   İstanbul -01. 07.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail