Hidâyet!..
2. Bölüm


YÛNUS Sûresi -35. Âyet

De ki: «Sizin şirk koştuklarınızdan hakka ulaştırabilecek var mıdır?» De ki: «Hakka ulaştıracak Allah'tır. Öyleyse, hakka ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidâyete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?» (Mevdudi)

RA'D Sûresi-27. Âyet

Kâfir olanlar diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki: Kuşkusuz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de hidâyete erdirir. (Diyanet Açıklamalı Meali)

YÛNUS Sûresi- 57. Âyet

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidâyet ve rahmet geldi. (Elmalılı Sadeleştirilmiş Mali.2)

İBRÂHİM Sûresi- 21. Âyet

(Kıyamet gününde) hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar o büyüklük taslayanlara diyecekler ki: "Biz sizin tâbilerinizdik. Şimdi siz, Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz?" Onlar da diyecekler ki: "(Ne yapalım) Allah bizi hidâyete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur." (Diyanet Açıklamalı Meali)

NAHL Sûresi -37. Âyet

Sen onların hidâyet bulmalarına haris olsan da (faidesizdir). Çünkü Allah Teâlâ dalâlete düşürdüğüne hidâyet etmez ve onlar için yardımcılardan bir kimse de yoktur. (Ö. N. Bilmen)

NAHL Sûresi- 89. Âyet

O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu Kitab'ı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidâyet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. (Diyanet Açıklamalı Meali)

NAHL Sûresi- 107. Âyet

Bu (azab) şundan dolayıdır ki, onlar, dünya hayatını sevmiş ve onu ahirete tercih etmişlerdir. Allah da kâfirler topluluğunu hidâyete erdirmez. (Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali.2)

İSRÂ Sûresi- 15. Âyet

Kim hidâyet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz. (Diyanet Açıklamalı  Meali)

İSRÂ Sûresi- 94. Âyet

Kendilerine hidâyet geldiği zaman, insanları inanmaktan alıkoyan şey, onların:

“Allah, elçi olarak bir beşer mi gönderdi?” demelerinden başkası değildir. Tefhimü-l Kuran

İSRÂ Sûresi -97. Âyet

Allah kime hidâyet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de hidâyetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. (Diyanet Vakfı  Meali)

MERYEM Sûresi -76. Âyet

Allah, hidâyeti kabul edenlere, daha çok hidâyet verir. Baki kalacak olan salih ameller, Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç bakımından da daha hayırlıdır. (Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali.2)

TÂHÂ Sûresi -123. Âyet

Dedi ki: Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan (cennetten) inin! Artık benden size hidâyet geldiğinde, kim benim hidâyetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz. (Diyanet Açıklamalı Meali)

FURKÂN Sûresi- 31. Âyet)

(Resulüm!) Ve işte biz böyle her peygamber için günahkarlardan bir düşman yapmışızdır. Bununla beraber hidâyet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. (Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali.2)

ZÜMER Sûresi -37. Âyet

Allah, kimi de hidâyete erdirirse; onu saptıracak yoktur. Allah; Aziz, intikam sahibi değil midir? (İbn-i Kesir)

MUHAMMED Sûresi- 17. Âyet

Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidâyetlerini artırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir. (Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali.2)

NÛR Sûresi- 35. Âyet

Allah, Semavât-ü Arzın nûrudur, nûrunun temsili sanki bir mişkât; içinde bir mısbah, mısbah bir sırçada, sırça sanki bir kevkebi dürrî (bir inci yıldız), mübarek bir ağaçtan tutuşturulur: bir zeytundan ki ne şarkîdir ne garbî, yağı hemen hemen ateş dokunmasa bile zıya verir, nûr üzerine nûr, Allah nûruna dilediğini hidayet buyurur ve insanlar için meseller darb eyler ve Allah, her şey'e alîmdir (Elmalılı Orijinal Meali)

BAKARA Sûresi-120. Âyet

Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar senden asla hoşnut ve razı olmayacaklar. De ki, gerçekten de Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Şânım hakkı için, sana vahiyle gelen bu kadar bilgiden sonra, kalkıp da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, sana Allah'tan ne bir dost bulunur, ne de bir yardımcı. (Elmalılı Sadeleştirilmiş Meal.2)

HAC Sûresi- 67. Âyet

Biz her ümmet için bir şeriat tayin ettik ki, onlar onunla amel ederler. Bunun için (Ey Muhammed!) bu konuda seninle hiçbir zaman çekişmesinler. (İnsanları) Rabbine (ibadet etmeye) çağır. Şüphesiz sen gerçekten hidayete götüren doğru bir yol üzerindesin. (Elmalılı Sadeleştirilmiş Meal.2)

Derleyen: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
İstanbul -18
.04.
2006
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail