Hikmet
1. Bölüm


HİKMET:Her şeyin nedenini, niçinini, nasılını bilme ilmi! (A.H.)

Hikmet (A.): Varlıkların ve yaratılışın hakikatini tanıma bilgisi.(Bibliyoğrafya)

OSMANLICA (Türkçe/Türkçe) Ansiklopedik Sözlük

www.selam.org

HİKMET:

-İnsanın, mevcudatın hakikatlerini bilip hayırlı işleri yapmak sıfatı.

-Hakîmlik.

-Eşyanın ahvâlinden, hârici ve bâtini keyfiyetlerinden bahseden ilim. (Buna İlm-i        Hikmet deniyor)

-Herkesin bilmediği gizli sebep. Kâinattaki ve yaradılıştaki İlâhî gaye.

-Ahlâka ve hakikate faydalı kısa söz.

-Sır.

-Bilinmeyen nokta.

-İlim, adâlet ve hilimin birleşmesinden doğan değerli sıfat.

-Kuvve-i akliyenin vasat (İki şeyin arası.Orta, merkez, ara.) mertebesidir. Hakkı hak bilip imtisal etmek(misal kabul etmek), batılı batıl bilip içtinab etmektir.(Çekinmek. Sakınmak. Uzak olmak.)

-Allah'a itaat, fıkıh ve sâlih amel.

-Akıl, söz ve hareketteki uygunluk.

-Hak emre uymak.

-Allah'ın yarattıklarında tefekkür.

BAKARA Sûresi 269. Âyet

Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.(Diyanet Açıklamalı Meal.)

BAKARA Sûresi 129. Âyet

Ey bizim Rabbimiz hem de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki üzerlerine ayatını tilâvet eylesin ve kendilerine kitabı ve hikmeti ta'lim etsin ve içlerini dışlarını temiz paklasın, öyle azîz öyle hakîm sensin ancak sen (Elmalılı Orijinal Meal.)

BAKARA Sûresi 151. Âyet

Netekim içinizde sizden bir Resul gönderdik, size âyetlerimizi okuyor, sizi tezkiye ediyor, size kitab, hikmet öğretiyor, size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor.(Elmalılı Orijinal Meal.)

ÂLİ IMRÂN Sûresi 48. Âyet

Allah O'na Kitab'ı, Hikmet'i, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.(Fizilalil Kuran)

ÂLİ IMRÂN Sûresi 58. Âyet

(Resûlüm!) Bu söylenenleri biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. (Diyanet Açıklamalı Meal.)

ÂLİ IMRÂN Sûresi 164. Âyet

Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.(Diyanet Açıklamalı Meal.)

NİSA Sûresi 26. Âyet

Allah size (bilmediklerinizi) açıklamak ve sizi, sizden önceki (iyi) lerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyle bilicidir, yegâne hikmet sahibidir. (Diyanet Açıklamalı Meal.)

NİSA Sûresi 113. Âyet

Allahın fazl-ü rahmeti üzerinde olmasaydı onlardan bir taife seni bile hükümde haktan şaşırtmayı kurmuşlardı, maamafih onlar yalnız kendilerini şaşırırlar, sana hiç bir zarar edemezler, nasıl edebilirler ki Allah sana kitab ve hikmet indirmekte ve bilmediklerini sana bildirmektedir, hem Allah’ın senin üzerinde fazlı çok büyük bulunuyor. (Elmalılı Orijinal Meal.)

NİSA Sûresi 170. Âyet

Ey insanlar, peygamber size Rabbinizden gerçeği getirdi. Buna inanınız, yararınıza olan budur. Ama eğer inkar ederseniz, biliniz ki, göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi Allah'ındır. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. (Fizilalil Kuran)

MÂİDE Sûresi 118. Âyet

Eğer kendilerine azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır (dilediğini yaparsın). Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin" dedi. (Diyanet Açıklamalı Meal.)

EN'ÂM Sûresi 89. Âyet

İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer onlar (kâfirler) bunları inkâr ederse şüphesiz yerlerine bunları inkâr etmeyecek bir toplum getiririz. (Diyanet Vakfı Meali.)

ENFÂL Sûresi 67. Âyet

Yeryüzünde üstünlüğünü perçinlemedikçe hiçbir peygamberin esir alması yerinde değildir. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Oysa Allah sizin hesabınıza ahireti istiyor. Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir. (Fizilalil Kuran)

TEVBE Sûresi 28. Âyet

Ey iman edenler; doğrusu müşrikler ancak necistir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikten korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfu ile zenginleştirir. Muhakkak ki Allah; Alim'dir, Hakim'dir. (İ. Kesir)

RA'D Sûresi 37. Âyet

Ve böylece biz onu Arapça bir hüküm (hikmetli bir söz) olarak indirdik. Eğer sana gelen bu ilimden sonra, onların arzularına uyarsan, (işte o zaman) Allah tarafından senin ne bir dostun ne de koruyucun vardır. (Diyanet Vakfı Meali.)

Derleyen: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
İstanbul -
28.08.
2006
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail