Kibir !...
1. Bölüm


A’raf Sûresi-146. Âyet: Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları, âyetlerimizi anlamaktan uzak tutacağım. Onlar ki, bütün âyetlerimizi görseler de onlara iman etmezler. Doğru yolu görseler de o yolu tutup gitmezler. Eğer sapıklık yolunu görürlerse tutar onu izlerler. Çünkü onlar âyetlerimizi inkâr etmeyi âdet edinmişler ve onlardan hep gafil olagelmişlerdir.

İsra Sûresi -37-38. Âyet: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.

Kötü olan bütün bu yasaklar, Rabbinizin sevmediği şeylerdir.

Mü’min Sûresi -56. Âyet: Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde ancak yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen hemen Allah'a sığın. Çünkü her şeyi işiten ve gören O'dur.

Bakara Sûresi -34. Âyet: Hani Biz meleklere demiştik ki: "Âdem'e secde ediniz." Onlar da hemen secde edivermişlerdi. Yalnız İblîs (Şeytan) kaçınmış, kibirlenmiş ve kâfirlerden olmuştu.

Nisa Sûresi - 172. Âyet: Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez, Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

Maide Sûresi - 82. Âyet: İman edenlere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Ve yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: "Biz Hıristiyanlarız" diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar.

A’raf Sûresi -36. Âyet:Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimizi tekzîp ettiler ve onlardan kibirlendiler, işte onlar, ateşin sahipleridir. Onlar o ateşte ebedî olarak kalacaklardır.

Nahl Sûresi - 22. Âyet: İlâhınız bir tek ilâhtır. Bununla beraber ahirete inanmayanların kalpleri inkârcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir.

Nahl Sûresi -23. Âyet: Şüphesiz ki Allah, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Doğrusu Allah, kendilerini büyük görüp hakkı kabul etmeyenleri sevmez.

Nahl Sûresi - 49. Âyet: Göklerde ve yer yüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler, kibirlenmeden Allah'a secde ederler.

Enbiya-19. Âyet:Ve göklerde ve yerde kim varsa O'nun içindir ve katında bulunanlar , O'na kulluk etmekten asla kibirlenmezler ve yorgunluk da duymazlar.

Neml Sûresi - 14- Ve vicdanları bunlar(ın doğruluğun)a tam bir kanaat getirdiği halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları bile bile inkâr ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak!

Kasas-39. Ve o da (Fir'avun da) askerleri de yeryüzünde haksız yere kibirlendiler, ve sandılar ki, onlar Bize döndürülmeyeceklerdir.

Sa’d Sûresi -75-76. Âyet: (Cenâb-ı Hak) Buyurdu ki: "Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni ne şey alıkoydu? Kibirlenmek mi istedin, yoksa sen yüksek derecede bulunanlardan mı oldun? (İblis) Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın."

Mü’min Sûresi - 60. Âyet: Halbuki Rabbiniz: "Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir." buyurdu.

Fussilet Sûresi - 38- Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz O'nu tespih ederler ve hiç usanmazlar. (Dikkat! Secde âyetidir.)

Câsiye Sûresi -31. Âyet:Kâfir olanlara ise şöyle (denilecektir): "Değil mi ki, size karşı âyetlerimiz okundukça siz kibirlendiniz ve günahkârlar olan bir kavim oldunuz?"

5180 - Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhümâ anlatıyorlar:

"Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Allah Teâla hazretleri şöyle dedi:

"Büyüklük ridâmdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azap veririm."

5181 – İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor:

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:

"Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse aslâ cennete girmeyecektir!" buyurmuştu.

Bir adam:

"Kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm da:

"Allah Teâla hazretleri güzeldir, güzelliği sever! Kibir ise hakkın iptali, insanların tahkiridir" buyurdular."

5182 - Bir diğer rivayette Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz:

"Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete girmez."

5183 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:

"Yakışıklı bir adam Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a gelerek:

"Ben güzelliği seviyorum. Gördüğünüz gibi bana güzellik de verilmiş. Kimsenin beni, ayakkabı bağı bile olsa bu hususta geçmesinden hoşlanmıyorum. Ey Allah'ın Resülü! Bu (haram olan) kibre girer mi?" diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm:

"Hayır! buyurdular. Ancak kibir; hakkı iptal, halkı tahkirdir!"

Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul -15
.09
.2005
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail