40 HADİS:  EFENDİMİZ’LE 40 KERE HASBİHAL


Men ehlesa lillahi erbaine sabahan zaherat yenabiu’l- hikmeti min kalbihi ala lisanihi

Kim sadece Allah rızası mülahazasıyla  kırk gün sabah namazını (cemaatle) kılarsa kalbinden lisanına hikmet pırlantaları akmaya başlar. (Müsnedüş-Şihab,1/285)

2     El-hamrü ümmü’l habaisi

İçki bütün kötülüklerin anasıdır. (Nesai, Sünen,8,315)

3      İnnema mevdiu’s-salati mine’d-dini kemevvdıı’r re’si mine’l- cesedi

Bedende başın yeri ne ise, dinde namazın yeri de odur. (El-Mücemül-Evsat, 2/8383;Mecmeu’z-Zevaid,/292)

4     El emanetü tecurru’r rızka ve’l hiyanetü tecurrü’l fakre

Doğruluk rızkı; hıyanet de fukaralığı çeker.

5     El-kanaati malün la yenfedü

Kanaat, tükenmez bir sermayedir.

6       Fela yağrisu’l-muslimu ğarsen, feye’kulu minhu insanun vela dabbetün vela tayrun illa kane lehu sadakaten ila yevmi’l-kıyameti

Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan, insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şey kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur. (Müslüm, Müsakat 10)

7     Niyetü’l mümini eblegu min amelihi

Müminin niyeti, amelinden daha etkilidir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned)

8     Es’salatü nuru’l mümin.

Namaz, müminin nurudur. (Buhari)

9     Matlu’l ganiyi zulümün ve meseletü’l ganiyyi narün

Zenginin, vadeli borcunu vaktinde ödememesi zulüm; varlıklı kimsenin dilenmesi ise ateştir. (Ahmed b.Hanbel)

10  Er-rifku re’sül-hikmeti

Yumuşak davranma (rıfk), hikmetin başıdır. (Buhari)

11  Kelimetü’l hikmeti dalletü külli hakimin

Hikmetli söz hikmet arayan herkesin yitiğidir. (Buhari)

12  El-Birru hüsnul-hulki

İyilik, ahlak güzelliğidir. (Nesai, Sünen)

13  Es-selamu kable’l kelami

Selam, kelamdan öncedir.

14  Husnu’s suali nisfu’l- ilmi

Güzel soru, ilmin yarısıdır..

15  Milakü’d dini’l-verau

Dinin özü, günah ihtimali olan şeylerden sakınmaktır.

16  Keramü’l-kitabi hatmühu

Yazının itibarı, mührüdür.( imzasıdır)

17  El-Bereketü mea ekabiriküm

Bereket, büyüklerinizle birliktelikdir.(Hakim, el Müstedrek)

18  El-Merr’ü ala dini halilihi.

Kişi arkadaşının dini üzeredir.

19  Ed-duaü hüve’l ibadetü

Dua ibadettir.(Ahmed b Hanbel, Müsned)

20  El-Kur’anü hüve’d-devaü

Kur’an sırf devadır.

21  Ra’su’l –akli bade’l-imani bi’llahi’t-teveddüdü ile’n-nasi

Aklın gereği, Allah’a imandan sonra, O’nun için sevmek, sevilmek ve insanlarla dost geçinmektir. (Mecmeu’z-Zevaid,8/17;Biraz farkla, Beyhaki, Sünen,10/109; Taberani, el Mu’cemü’s-Sağir, 2/21)

22  El-emanetü gınen

Güven, zenginliktir.

23  Ed-dinu en-nasihatü

Din,nasihattir.(Buhari, Sahih,1,20)

24  El-idetü atıyyetün.

Vaat edilen, verilmelidir.(Ebu Nu’aym)

25   El-cemaatü rahmetün, ve’l-firkatü azabün.

Cemaat, rahmettir; ayrılık azabtır.

26  Er-rifku re’sul-hikmeti

27  El’a malü bi’n-niyat

Ameller neye göre değerlendirilir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1,25,43)

28  El-mecalisü bi’l-emaneti

Meclislerde konuşulanlar, emanet hükmündedir. (Ebu Davud, Sünen,4,369)

29  Es-semahu raba’hun ve’lusru şu’mun

Müsamahakarlık kazançlıdır, güçleştirmek ise uğursuzluktur.

30  En-nedemütevbetün

Pişmanlık tövbedir.(Ahmed b. Hanbel, Müsned1,376,423,433)

31  El-bezau mine’l cefai

Ağız bozukluğu (küfürbazlık) kabalıktandır. ( Ahmed b. Hanbel, Müsned 1,501)

32  Menğaşenne  feleyse minna

Bizi aldatan bizden değildir.( Ahmed b. Hanbel, Müsned 2/50)

33  El-müsteşarü mü’temenün

Mümin kendisiyle iştişare edilen, güvenilir kimsedir. (Buhari, el-Edeb’ül- Müfred)

34  El-hayru adetün ve’ş-şerrü lecacetün

Hayır, alışılmış bir davranıştır; şer ise inatçılıktır.

35  El-hasebü’l-malü ve’lkeramü’t-takva

İnsanın değeri malı ile; alicenablığı ise takvası iledir..( Ahmed b. Hanbel, Müsned)

36  Evvelü ma yudau fi’l- mizani el huluku’l-hasenü

Kıyamet günü mizana ilk konulacak olan şey güzel ahlaktır.. (Tebarani, el-Mucemül-Kebir, 24/253)

37  İnne’d-dalle ale’l-hayri ke-faılihi

Hayırlı bir işe vesile olan, onu yapan gibidir.(Tırmizi,İlim,14)

38  La tüksiru-d-dahıke fe-inne kesrete’d-dahıki tümıtü’l-kalbe

Çok gülmeyiniz! Zira çok gülmek kalbi öldürür.(İbn Mace, Zühd,19)

39  Es-sadakatü tutfiü’l-hatiete kema yutfiü’l-maünü’n-nare

Su nasıl ateşi söndürüyorsa sadaka da hataları öyle siler süpürür. (Tırmızi,İman,8,İbn Mace, Zühd,22)

40  Şerafü’l mümini kıyamül-leyli ve ızzühü istiğnaühu ani’n-nas

Mü’minin şeref ve itibarı, gecelerini ibadetle geçirmesinde; izzet ve haysiyeti de, gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır. (Müstedrek,4/360)

   İstanbul -27. 03.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail