MİSALLERLE ANLATTIK


Âl-i İmrân Sûresi (3) / 59: İnne mesele Iysa ındallahi kemeseli Adem* halekahu min turabin sümme kale lehu kün feyekûn;
Muhakkak ki, Allah indînde İsa'nın oluşumu Adem'in oluşumu gibidir
(İsa'nın oluşumu Adem'in oluşumu gibiyse, Adem'in oluşumu da İsa'nın oluşumu gibidir. Buna göre düşünülmeli bu konu. A.H.). Onu topraktan yarattı, sonra "Ol" dedi ve oldu (topraktan-moleküler yapıdan meydana gelene ruhun nefh olmasıyla insan hâline gelmesi ile, ana rahminde moleküler yapıdan meydana gelene ruh nefh olması suretiyle insanın meydana gelmesi aynı şeydir). (Ahmed HULÛSİ -  YANSIMALAR - ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

MİSALLERLE ANLATTIK:

İsra Sûresi (17) / 89: Ve lekad sarrafna linNasi fiy hazel Kur'âni min külli mesel* feeba ekserun Nasi illâ küfura;
Andolsun, insanlar için şu Kurân'da (Hakikati) her türlü MİSALLERLE açıkladık. İnsanların çoğunluğu (misalleri orijin gibi gerçek olarak {muhkem} kabul ederek) hakikati örttüler. (Ahmed HULÛSİ -  YANSIMALAR - ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

Kehf Sûresi (18) / 54: Ve lekad sarrefna fiy hazel Kur'âni linNasi min külli mesel* ve kânel İnsanu eksere şey'in cedela;
Andolsun ki biz şu Kurân'da, insanlar için, gerçekleri her türlü misalle sayıp döktük! İnsan ise gerçekleri tartışmaya en düşkün olanıdır. (Ahmed HULÛSİ -  YANSIMALAR - ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

İbrahim Sûresi (14) / 45: Ve sekentüm fiy mesakinilleziyne zalemu enfüsehüm ve tebeyyene leküm keyfe fealna Bihim ve darebna lekümül emsal;
Nefslerine zulmetmiş olanların yaşam ortamlarında yerleştiniz! Onlara neler yaşattığımız size açıklanmıştı... Size misaller de verdik. (Ahmed HULÛSİ -  YANSIMALAR - ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

İbrahim Sûresi (14) / 24: Elem tera keyfe darebAllahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha sabitün ve fer'uha fiys Sema';
Görmedin mi Allah nasıl sembollerle anlatıyor: Tayyib Kelime (Hakikat bilgisi); aslı sâbit (kökü şuurda), dalları semâda (getirisi olan yaşantısı bilinçte) olan, tayyib ağaç (Kâmil insan) gibidir! (Ahmed HULÛSİ -  YANSIMALAR - ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

İbrahim Sûresi (14) / 25: Tü'tiy üküleha külle hıynin Bi izni Rabbiha* ve yadribullahul emsale linNasi leallehüm yetezekkerun;
(O ağaç) Esmâ bileşiminin elvermesi sonucu (Bi-izni Rabbiha) her zaman yemişini (ilim ve marifet) verir... Allah insanlara, belki derinliğine düşünüp hatırlarlar diye, misaller verir. (Ahmed HULÛSİ -  YANSIMALAR - ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

Bakara Sûresi (2) / 25: Ve beşşirilleziyne amenu ve amilussalihati enne lehüm cennatin terciy min tahtihel enhar* küllema ruziku minha min semeratin rızkan, kalu hazelleziy ruzıkna min kablu ve utu Bihi müteşabihen, ve lehüm fiyha ezvacün mutahheratun ve hüm fiyha halidun;
İman edip hakikati yaşamayı sağlayacak fiiller ortaya koyanları müjdele, ki onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler
(Allah'ın esmâsının açığa çıkışının seyredildiği ortamda sürekli oluşan ilimler) vardır. Bu rızıktan rızıklandıkça (bu müşahede içinde), "Bu daha önceden de tattığımız gibi bir şey" derler. Bu önce tattıklarına benzer. Orada, sonsuza dek şirk kirinden arınmış eşleri iledirler!

(Ahmed HULÛSİ -  YANSIMALAR - ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

Tûr Sûresi (52) / 20: Muttekiiyne alâ sururin masfufetin, ve zevvecnahüm Bi hurin ıyn;
Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslananlar olarak... Onları (bilinçleri) Hur-i Iyn (her şeyi net, akı ak karayı kara gören özelliğe sahip bedenler) ile eşleştirdik. (Dişi huri kızı diye yorumlanan bu anlatımlar tümüyle diğer cennet yaşamı anlatımları gibi bir temsilî, sembolik anlatımdır. {"Meselül cennetilletiy" = CENNETİN TEMSİL (misal-benzetme) yollu anlatımı} Rad: 35 ve Muhammed: 15... {Sahih Hadis: Allah buyurur ki; Sâlih kullarım için, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir şuurun kavramadığı şeyler hazırladım! Buharî, Müslim ve Tırmızî} A.H.) (Ahmed HULÛSİ -  YANSIMALAR - ”B” Kapsamında Kurân’a Bakış)

Muhammed Sûresi (47) / 15: Meselül cennetilletiy vuıdel müttekun* fiyha enharun min main ğayri asin* ve enharun min lebenin lem yeteğayyer ta'müh* ve enharun min hamrin lezzetin liş şaribiyn* ve enharun min aselin musaffa* ve lehüm fiyha min küllis semerati ve mağfiretün min Rabbihim* kemen huve halidün fiyn nari ve süku maen hamiymen fekattaa em'aehüm;
Korunanlara vadolunan CENNETİN TEMSİL (misal-benzetme) yollu anlatımı şöyledir: Orada, bayatlamayan SU'dan nehirler, tadı bozulmayan SÜT'ten nehirler, içenlere lezzet veren ŞARAP'tan nehirler, süzme-saf BAL'dan nehirler vardır! Onlar için orada her çeşit MEYVE ve Rablerinden mağfiret (örtme) vardır! (Bu misal nimetlerle yaşayanlar) ateşte sonsuza dek yanarak yaşayacak, sıcak-kaynar su içirilmiş de bu yüzden onların bağırsaklarını parçalamış kimse gibi midir?

 Derleyen ; Hamdi Canik

  İstanbul -05. 06.2009
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail