Yedi'ler!...


Yûsuf Sûresi- 43.Âyet : Bir gün melik (hükümdar) dedi ki: "Ben rüyamda yedi cılız ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Siz rüya tabir edebiliyorsanız benim bu rüyamın tabirini bana bildirin."

Yûsuf Sûresi- 44.Âyet : Dediler ki: "Rüya dediğin şey karmakarışık hayallerdir. Biz ise böyle karışık hayallerin yorumunu bilemeyiz."

Yûsuf Sûresi- 45.Âyet : O ikiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra hatırladı da dedi ki: "Ben size o rüyanın tabirini haber veririm, hemen beni gönderin."

Yûsuf Sûresi- 46.Âyet : "Ey Yusuf, ey doğru sözlü! Bize şunu hallet: Yedi semiz ineği, yedi cılız inek yiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak. Umarım ki, o insanlara doğru cevap ile dönerim, onlar da (senin kadrini) bilirler."

Yûsuf Sûresi- 47.Âyet : Dedi ki: "Yedi sene eskisi gibi ekeceksiniz, biçtiklerinizi başağında bırakınız, biraz yiyeceğinizden başka. "

Yûsuf Sûresi- 48.Âyet : "Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyip bitirecek."

Hicr Sûresi- 44.Âyet :  "Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların her biri için birer grup ayrılmıştır."

Hicr Sûresi- 87.Âyet :  Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (Fatihayı) ve yüce Kur'ân'ı verdik.

İsrâ Sûresi- 44.Âyet : Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, Allah'ı tespih ederler. O'nu hamd ile tespih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz, onların tespihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz O, halimdir çok bağışlayandır.

Kehf Sûresi- 22.Âyet : Ashab-ı Kehf'in sayılarında ihtilaf edenlerden bazıları: Onlar, üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler. Diğer bazıları da "Onlar, beş kişidir, altıncıları köpekleridir " diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. (kimileri de:) "Onlar, yedi kişidir; sekizincisi köpekleridir" derler. De ki: "Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir." Onları ancak pek azı bilir, Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir münakaşaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma!

Bakara Sûresi- 29.Âyet : O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı . Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir.

Bakara Sûresi- 261.Âyet : Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir tanenin durumu gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah, dilediğine daha da katlar. Allah'ın rahmeti geniştir. O, her şeyi bilir.

Mü’minûn Sûresi- 17.Âyet : Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz, yaratmaktan habersiz değiliz.

Mü’minûn Sûresi- 86.Âyet : "Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi kimdir?" diye sor.

Lokman Sûresi- 27.Âyet : Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine destek olduğu halde mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Lokman Sûresi- 12.Âyet : Böylece Allah onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

Talâk Sûresi-12.Âyet : Allah O'dur ki yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yarattı. Emir bunlar arasında iner ki Allah'ın her şeye kâdir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin, her şeyi kuşattığını bilesiniz.

Mülk Sûresi -3.Âyet :  O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?

Nûh Sûresi -15.Âyet :  "Görmediniz mi Allah yedi göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış?"

Nebe’  Sûresi -12.Âyet :  Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.

1662 - Abdullah İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh)'dan yapılan rivayette, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur:
"Allah yedi semayı yarattı.
Her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme mesafesidir."

2134 - Hz. Berâ (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah bize yedi şeyi yasakladı:
-Altın yüzükler
-Altın ve gümüş kaplar,
-İpekli eyer yaygıları,
-İpekli kıssî kumaşlar,
-İstibrak denen kalın ipekli kumaşlar,
-İbrişim kumaşlar ve
-İpek kumaşlar.”

Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul -28
.06
.2005
http://sufizmveinsan.com

 

 


Üst Ana sayfa e-mail