Yedi'ler!...
8.Bölüm


Ahmed HULÛSİ – “TEMEL ESASLAR” - HACCIN  İKİNCİ YÖNÜ :129.Sayfa:

Tavafın 7 olması: ALLAH`ın yedi sıfatından ibarettir.. Onlar, hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar, kelâm..

…

Yedi taş atmak: Yedi ilâhi sıfatla bunu başarmaktır. (Tem.Es. : 130.Sayfa)

…

Hac öncesindeki yedi tavaf, yedi nefs mertebesinde uruc yaparak Allah Zat`ının zuhur mahalli olan Ka`be ‘nin hakikatiyle özdeşleşmeye gayrettir.! (Tem.Es. : 130.Sayfa)

…

Buradan Kâ`beye gelip yapılan tavaf ve namaz, yedi sıfatta yapılacak seyr ile Zât`a ulaşmaktır.. Tavaftan sonra kılınan namaz, bunu nasip edenin huzurunda beşeriyetinin hiçliğini itiraf ve şükürdür.. (Tem.Es. :130,131.Sayfa)

 

Ahmed HULÛSİ – “CUMA SOHBETLERİ” : 51.Sayfa :

Ceviz, insanın apaçık,  bitkisel yaşamdaki örneğidir. Yedi kat ceviz, aynen insandaki bilincin yedi kat mertebesi gibidir.

 

Ahmed HULÛSİ – “CUMA SOHBETLERİ” :150,151.Sayfa :

Hasta olan birisi, Rasûlullah efendimize geliyor; “Falanca bana okudu, başımın ağrısı geçti”, diyor.

Efendimiz okuyana; “ne okudun?” diye soruyor. Okuyan da, “Ya Rasulallah, âyeti kerime; “Biz Kurânı şifa olarak indirdik” dediği için; ben de bu âyete dayanarak Fatiha sûresini yedi defa okudum.” Diyor.

Rasulullah da; “Çok iyi ve isabetli yapmışsın”, diyor...

 

Ahmed HULÛSİ – “CUMA SOHBETLERİ” : 202.Sayfa :

Yani, herkes ferden ferdadır.

Orada, normal bir gelişin, akışın gereği olarak, bir takım kavramlar yok artık!. Yedi kat ceddin, deden ninen ile yedi kat torunun ve sen aynı yaştasın aynı ortamdasın… Bunu iyi anlamaya çalış!. Artık orada, bir takım değer yargıları vs. yok!  Herkes kendi başına!.

 

Ahmed HULÛSİ – “Hz. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH”–Hayâl Nedir-133.Sayfa:
«ALLAH»ın kelimeleri yedi deniz mürekkep olsa, bir o kadarı daha olsa yazmakla bitmez!.. Biter mi?.. Sonsuz olan!.. Yedi deniz, yedi galaksi, yetmiş yedi evren ne eder Sonsuzun yanında!?..

 

Ahmed HULÛSİ - “İNSAN VE SIRLARI”:Burçlar ve Tasavvuf Ehlinin Görüşleri: 97.Sayfa :

On iki burçda on iki melek vardır yedi gezegen gece gündüz o burçların kapılarında dolaşıp hizmet ederler!" (İ.Hakkı : Mârifetname)

 

Ahmed HULÛSİ –“RUH İNSAN VE CİN” –Cinlerin İletişim Kurmaları –

107,108. Sayfa :

"İNSAN-I KÂMİL" kitabı yazarı büyük evliyaullah`tan Abdülkerim Ceyli, adı geçen kitabında "yedi kat yer ehli" bölümünde, dünya atmosferi içerisinde yaşayan "CİN"lerin yedi sınıf oluşundan söz ederken en zayıf takımının ikinci kat arzda yaşayanlar olduğunu anlatarak, bunların, insanlara, tefekkür mekanizmalarını bloke ederek etki ettiklerini söyler... "İfrit" adını taşıyan en şerlilerinin beşinci kat arzda (yeryüzü semâsı birden yediye kadar yükselir) yaşamakta olduklarından söz eden Ceyli,  altıncı ve yedinci katta yaşayanlara ise hiç bir insanın söz geçiremediğini anlatır.

Ahmed HULÛSİ – “KENDİNİ TANI” –Mi’rac’ın Açıklaması – 135.Sayfa :

Berzâh Âlemi de denen âlem, bu yedi kat semâyı içine alan bir âlemdir!...

Ahmed HULÛSİ – “MUHAMMED MUSTAFA” –Yahudilerden Yardım Umuş–210.Sayfa:

Ashab-ı Kehf denilen yedi genç bulundukları şehirdeki putperest sultanın zülmünden kaçmak için bir mağaraya kaçmışlar ve bu sırada da mağarada uyuya kalmışlardı.. Gençler hırıstiyandı.. Aradan 309 senelik zaman geçti.. Bu zaman zarfında kimse bu mağarayı bulamadı.. Kapıda bir de köpekleri vardır..

Ahmed HULÛSİ – “OKYANUS ÖTESİNDEN-1 “- 7. Şubat .1998 – 175 Sayfa :

Soru: 

-Nefs boyutunda Nefs Tek'tir.. Buyurulurken, diğer yerde de 7'ler için: 7 ayrı Nefs, Tek bilinç tanımlaması yapılıyor... İzah eder misiniz?.. 

Üstad: 

-Yedi ayrı nefs kelimesindeki görüntüdeki kişi anlamına kullanılmıştır... Öz benlik anlamında değil...

Ahmed HULÛSİ – “OKYANUS ÖTESİNDEN-2” – 3.Nisan.1998 -187.Sayfa :

-İbrahim A.s.ın bu üç aşamalı olayı "öz"e seyri târif ediyor...

Varlığının gereğini idrâk ile kavminin putlarını kırmıştı..

Kavmi onu ateşe attı, (aleve değil) ama kavminin ateşi onu yakmadı...

Kuşu dört parçaya ayırdı dört yöne attı (bu ise Ef'al-Esmâ-Sıfat ve Zât boyutlarını müşahededir)...

Sonra bu parçaları birleştirdi (Vahdeti idrâk)...

Nihâyet Kâbe ‘yi inşâ etti; ki bunu etraftaki yedi dağdan gelen taşlarla yaptığı söyleniyor.. yani Zâti Sıfatlarla tahakkuk etti.... anladığım budur Üstadım...

Ahmed HULÛSİ – “DOSTTAN DOSTA” – 85.Sayfa:

537- Yetmiş yıllık ömründe, tümüyle yedi defa değişen bedenlerden  biri misin; yoksa  hiç  değişmeyen,  "benlik" misin?..

Ahmed HULÛSİ – “MUHAMMED (a.s.)  FARKI” yazısından:

Holografik gerçeklik sonucu, evrende tüm boyutları ile var olan her şey, evrendeki her bir zerrede de aynı şekilde mevcut ise...

İsmi “ALLAH” olan da, aynı şekilde, her bir zerrede, Zâtıyla, sıfatlarıyla, esmasıyla, arşıyla, kürsîsi ile, 7 kat semâvât ve 7 kat arzıyla mevcuttur!.

Bu her insanda böyle olduğu gibi, tüm boyutlardaki tüm canlılarda da böyledir!.

Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul -06
.09
.2005
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail