Nasr Sûresi Yorumu

Bâtıni yorumlara açık olan bir başka sûre de Nasr sûresidir.Yardım anlamında nusret kelimesiyle irtibatlı olan nasr, “birine yardım edip onu düşmana üstün getirmek, zafere ulaştırmak” anlamına gelir. Allah’ın Rasûlüne yardım edip onu zafere kavuşturduğu ve ona Mekke’nin fethini nasip ettiğini anlattığı için bu adı almıştır.Veda haccında indiği rivayet edilir.Hicretten sonra indiği için Medine’de inzal olmuş kabul edilmektedir.

Nasr sûresi her ne kadar Mekke fethinden başlayarak Taif  fethine kadar uzansa da esasında Allah Rasûlünün bütün zaferlerini ve fetihlerini kapsamakta özellikle, günümüz ve geleceğin insanlığının akın akın İslam’a girişlerini (sistemi kabul noktasına gelerek fark edişlerini) müjdelemektedir diyebiliriz. Öncelikle, Mekke’nin fethedilmesi, dinin yayılması (sisteme dair hakikatlerin neşri) noktasında son derece önemli sonuçlar vermiş, daha sonraki süreçte fert olarak değil, fevc olarak, dalga halinde insanlar Müslümanlığı kabul etmişlerdir.Öncelikle sûrenin âyet mealini verelim:

1)     Allah’ın nusret ve fethi geldiğinde

2)      Ve insanların dalga dalga Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün zaman

3)     Rabbini hamd ile tesbih et.Çünki o tevbeyi kabul edendir.

Sûrenin bu mealdeki anlamı, zahirdeki fetih ve yardımları ifade etmektedir.İlgili âyetlerin, Fetih sûresinde olduğu gibi Batıni yönüne bakacak olursak şöyle yorumlayabiliriz:

İza câ e nasrullahi vel feth.

“İnsanda, Allah tarafından bir hîbe olarak ihsan edilen Fetih hâli zuhur edip açığa çıktığında ve kişi kesin ve apaçık bir fetih açılımına kavuşturularak kendisine fetih özelliği ile ruh boyutuna geçiş imkanı sağlanarak nusret ve yardım edildiğinde ve böylelikle Allah’ın kemaliyle ihsan ettiği bu fetih ile dünyada oluşabilecek en mükemmel nimeti ikram ve lütuf sûretiyle insanda tamamladığında…

Veraeytennâse yedhulûne fiy dînillahi efvaca.

“İnsanların fevc fevc  okyanus dalgaları gibi akın akın Dine (Evrensel sistem ve düzene) şuurlu olarak dâhil olmakta olduklarını ve böylece sisteme kayıtsız şartsız teslim halde olduklarını yüksek algı düzeyinle görür ve müşâhede edersin.

Fesebbih bihamdi Rabbike vestağfirhu. İnnehu kâne Tevvâba

“Bu müşâhedenin verdiği sürur ve teslimiyet hâliyle Hamdin (Allah’ın kendi azametini mutlak mânâda yalnızca kendisinin değerlendirebileceği) gerçeğinin bilincinde olarak hakikatin olan Rabbini tesbih edersin (bu mânâların içinde yüzersin).Bu oluşumları müşâhedenin neticesi olarak da istiğfar edersin (Varoluş kemâlatına yakışmayan fiillerinin oluşturduğu perdelerden kurtulmanın verdiği bilinçle her yerde ve her zerrede Zâtını,sıfat ve esmasını hem kendi özünde hem de mevcûdatta müşâhedenin her an devamını dileme noktasında mağfiret dileğinde bulunursun.). Çünki Allah, Zâtının hüviyeti noktasında (innehu) Tevvâbdır (Sistemdeki tüm birimlerin mutlak mânâda tevbe hallerini algılayan ve onlarda sistemi okumalarını engelleyen tüm şuur perdelerini kaldırandır.)

Sonuç olarak özetleyecek olursak, Nasr Sûresinde bahsedilen fetih, gönüllerin fethidir.Âyetin mânâ tezâhürleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de el’an yürürlüktedir. Avrupa’sından Amerika’sına; Uzak Doğusundan Afrika’sına kadar insanların gönülleri fethedilerek (bilinç seviyeleri yükseltilerek) büyük kitleler hâlinde yaşam sistemini okumaları kolaylaştırılmakta ve sisteme teslim olma şuuruna erdirilmektedirler. Fethullahın (Allah fethinin) gerçek mâhiyeti de bu olsa gerek!!!Yoksa kılıç zoruyla kimse gerçek mânâda fethedilemez.Bu biraz da takdir noktasında nasip işidir.

Fetih Sûresinin ilk âyetinde de fetih özelliğinin insana bizâtihi Allah tarafından verildiği vurgulanmıştır.Kişinin fetih hâlini yaşamasıyla birlikte beşeri yaşam şartlarınca perdelenmesi sona erer ve kusurları bağışlanır.Zîra dünyada bir kişide açığa çıkabilecek en büyük diyebileceğimiz nimet, Fethi Nûranidir.Işığın karanlığı fethidir. İlâhi Nur’un karanlık gönülleri aydınlatmasıdır. Âdeta dünyada yaşarken cennete girmek gibi bir yaşanış hissedilir.İlahi sıfatlarla tahakkuk hâlidir.

Allah bizleri Fethi Nurâniye mahzar etsin.Nûruyla gönüllerimizi aydınlatıp gönlümüzdeki karadeliği açsın ve yönsüz ve sınırsız bir müşâhede hissini bizlere lütfetsin..Gönlümüzdeki kara delik açıldığında zafer tamamdır biiznillah..

ahad103@hotmail.com
22
.08.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail