2201-"Sen taş, kaya ve mermer dahi olsan, eğer bir terbiyecinin (gönül sahibinin) eline düşersen cevher olursun."

(Mevlâna)

2202-"Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir."

(Seneca)

2203-"Zina mı, Dedikodu mu.?
Zina bütün ahlaki değerleri topyekün imha eden bir terminatör gibidir. Onun toplumsal yaşamdaki çarpık ilişkilerin verdiği zararı anlatabilmek asla mümkün değildir.
Bütün semavi dinler ve sosyal yaşam/hukuk düzen bu eylemi yasaklamış ve suç olarak kabul etmiştir. Hz Muhammed zamanında sınırlı sayıda uygulanan bu yönlü ilişkinin cezası yani recm, ilk etaplarda Kur'an ayetlerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle Tevrat'ın hükümlerine göre uygulanmıştır.
Hadisler dikkatle incelendiğinde Allah Resûlü'nün bu cezaları uygulamadaki isteksizliği görülmektedir. Ne var ki, buna rağmen bazı aklı evvellerin kendilerine gerekli cezanın verilmesinde ısrarlı oldukları gözlemlenmiştir.
Toplum anlayışına göre en büyük suç gibi görülen zina işlemi aslında dedikodudan 36 defa daha az şiddetlidir. Bu hususta neden zina olayının daha ağır olduğu anlayışına gelince, bireylerin bedensel yönlerinin ağır basması, doğduğu ve büyüdüğü yöre, dar kalıplar içinde kalarak şekilcilik ve detay üzerinde durmaları, sahiplik duygularının her zaman olduğu gibi bu konuda da ön plana çıkması şeklinde tanımlanabilir.
Gerekli din bilgisinden yoksun birine hangi suç daha ağır diye soru yöneltilseydi,  eminim iki şey arasındaki tercihte tereddütsüz  “zina” yanıtı alınırdı..
Allah dini ve onun tebliğcisine kulak asmadan hayali hükümlere dayanarak karar vermek son derece yanlış bir tutum olsa gerek. Esasen İslâm dünyasının geri kalmışlığı da sırf bu nedenlere dayanır.
Kur'an ve O'nun tebliğcisi insanlığa bir rahmet olarak irsal edilmiş iken, ilahi kaynaklı bilgiler yerine, keyfi düşüncelerle doğru olanı seçmek sizce mantıklı olabilir mi.?
Zinaya elbetteki hayır, ama dedikodunun ondan çok daha beter bir hal olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bunu böyle gösterenler içinde, buna alet olanlar içinde
büyük bir vebal bulunmaktadır.
Bir insanın rastgele değil, sağlıklı/düzgün, İslami inanca uygun bir şekilde dini hayatını yönlendirebilmesi, ancak Allah Resûlünü tanımak/değerlendirebilmekle mümkün olur.
Şüphesiz bu bizlerin son kararı olmalıdır."

(Ahmet F. Yüksel)

2204-"Vahdet-i vücut yaşamındaki en önemli incelik herşeyi bilenin, bir şey bilmiyor görüntüsü vermiş olmasıdır."

(Ahmet F. Yüksel)

2205-"Kim, ağzından beni "aldattı" şeklinde bir kelam çıkarır, ya da bu tür bir düşünceye kapılırsa o kişi ile diyaloğum biter."

(Ahmet F. Yüksel)

2206-"Çok yönlü Tecdid kavramı bir kelime olarak yenilenme anlamına gelir. Orijinaline sadık kalarak yapılan her türlü buluşlar/çalışmalar bu alana girer. Bunun en son örneği geçtiğimiz günlerde bir Amerikalı bilim adamının “İman geni” vardır şeklindeki açıklaması ile gündeme gelmiştir.

Yeni bir akımın başlangıcı olarak kabul edilecek bu enterasan çalışma aslında tüm insanlığı alakadar mahiyettedir. Aksini iddia eden ve yeniliği asla kabul metmeyen toplumlara ise Kur'an şöyle seslenmektedir.

(...onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Çoğu zaman fasık olmuş durmudadırlar.) Elmalılı Hamdi Yazır'a göre bu ayetin yorumu şöyledir.

İnsan, hadiselerin içinde sürüp giden bir hayatı müşahade etmek ister. Oysa zamanın geçmesiyle mü'min'in kalbinde derin yaralar açar. Bunun sebebide teceddüdün/yenilenmenin yokluğudur. Eğer bir dini hayat kendini yenileyemez, içine yeni tecrübeler katarak zenginleşemez ve yeni ifade yolları bulamaz ise insanlar ona olan ilgilerini yavaş yavaş kaybedebilir. Hatta bütünüyle yabancılaşabilir. İşin entersan yanı İslâm Alemi'ni bilime yönlendiren bu açıklamanın yaklaşık 8 yıl evvel ünlü düşünür Araştırmacı/Yazar Üstad Ahmed Hulûsi tarafından söylenmesidir. Bir batılı bilim adamı ile bir Türk Sufisi'nin çakışması tesadüfi olamaz.. Tanrı kavramını tümden yok eden  ve evrenin bir sistem üzerinde kurulu olduğunu ortaya çıkaran bu olguyu yabana atmak hiç de mantıklı olmasa gerek.

(Ahmet F. Yüksel)

2207-"Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin, Can suyunu aramadaysan Can'sın sen. Ne'yi arıyorsan O'sun Sen."

(Mevlâna)

2208-"İnsanlar arasında hiçbir şekilde ayırım yapmayın! Onlar arasında ayırım yapma hakkı, sadece ve sadece onları yaradana aittir."

(Ahmed Hulûsi)

2209-"Sevgili dost, ya beşeriyetinden soyun, Allah'a / Takdire teslim ol, saadet hırkasını giy, adam gibi etrafta dolaş, yada turlamaya devam et. Ancak dikkat et geldiğin en son aşama, başladığın noktanın evveli olmasın."

(Ahmet F. Yüksel)

2210-"Yüksek derecede Evliyaullah dediğimiz zevat hariç, öteki vefat edenlerin hiç biri Dünya ya gelemez! Göremez.!"

(Ahmed Hulûsi)

2211-"Canlı varlıklar atalarından kalıtım yolu ile gelen karakterlerini “Gen” dediğimiz ve bilgisayar programlarına benzeyen, protein tabiatındaki bir takım yapılar vasıtasıyla alırlar. KADER denilen şey bu genlerde yazılıdır"

(Ahmet F. Yüksel)

2212-"Hızır A.S. Kim midir?
Hızır (a.s) Allah'ın emri ile Musa Nebi'yi iki denizin birleştiği yerde buluşturan ve ona  hocalık yapan insandır. Hızır yeşillik anlamına geliyor. Oturduğu yer yeşerdiği için bu ismi aldığı çeşitli rivayetlerde geçmektedir. Kur'an'ı Kerim'de Hızır adı geçmez ancak ondan “Biz ona katımızdan rahmet ve gizli ilim verdiğimiz kul” diye bahseder. Hızır'ın hayatta olup olmadığı İslâm alimlerince tartışma konusu olmaktadır. Ancak tasavvuf otoritelerine, yani bilen kişilere göre O dilediği anda ahiret yada dünya yaşamına geçebilme özelliğine sahip nadir mahallerden biridir. Hızır Aleyhiselam'ı gördüğünü ve konuştuğunu belirten İbn-i Arabi ondan/niteliklerinden sitayişle bahseder. Arabi'nin onunla yaptığı görüşmeler kesin olarak dış alemde meydana gelmiştir. İçsel bir müşahade değildir.
Kur'an'ı Kerim'de Allah Resûlü'ne hitaben “Senden önce hiçbir beşere ebedi bir yaşam kılmadık” şeklindeki ibare, hayat/sonsuzluk suyunu içen Hızır Aleyhisselam gibi olağan üstü niteliklere sahip bir insanı kapsamaz. Bu ayet bizim gibi faniler içindir.
Hızır Aleyhisselam'ın İbn-i Arabi'nin yanı sıra değişik zaman birimlerinde hem Hz. Musa hem de Hz. Muhammed ile (s.a.v) teke tek konuşması anlatılanları teyid eder mahiyettedir.
Abdülkerim Ceyli Hz. lerinin İnsan-ı Kâmil adlı kitabında, Hızır (a.s.) in “Ben Musa'nın zahirinin hocasıyım” şeklindeki sözlerine yer vermesi onun ne kadar çok boyutlu bir mahal olduğunun bir göstergesidir.
Değerli dostlarım!. Dikkat çekici nokta İlm-ü Ledün sahibi Hızır (a.s.) in Hz. Musa'yı birkaç kez imtahandan geçirmesi, onun üzerinde tasarruf etmesidir. Musa gibi bir nebi/resûlu sınamak ne demektir.? Bu husus olayın vahamet boyutunu giderek arttırmaktdır. Sizcede öyle değil mi.?"

(Ahmet F. Yüksel)

2213-"Kötü insanlar yemek için yaşar, iyi insanlar yaşamak için yer."

(Sokrates)

2214-"Kardeşinin sana yaptığı nasihatı kabul et. Ona muhalefet etme. Çünkü o senin kendinde göremediğin şeyleri görür. Bunun için Resûl-i Ekrem: "Mümin, müminin aynasıdır" buyurmuştur.
Mümin, din kardeşine yapmış olduğu nasihatlerde samimidir. Onun göremediği şeyleri bildirir. Ona, iyilikler ve kötülükler arasındaki farkı gösterir. Ona, lehinde veya aleyhinde olan şeyleri anlatır."

(Gavsı A'zâm ABDÜLKÂDİR GEYLANİ Hz.leri)

2215-"Sevgili dost!. Ya tulum çıkart, saadet hırkasını giy, Allaha/Takdire teslim ol, adam gibi etrafta dolaş, ya da turlamaya devam et. Ancak dikkat et geldiğin en son yer, başladığın ilk noktanın evveli olmasın."

(Ahmet F. Yüksel)

2216-"Bir insan ibadetini terk etmek veya ibadetini içinde olmak gibi bir lükse sahip olamaz, şayet tanrı anlayışını terk etmiş ise.!"

(Ahmet F. Yüksel)

2217-"Can sıkıntısı dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir."

(La Bruyere)

2218-"Dostlar üçe ayrılır:
1) Hava gibi, ekmek gibi, su gibi olanlar: Nasıl ki hava, su ve ekmeği çok miktarda almak gerekmiyor, sâdece yeterli miktarda ama her gün almak gerekiyorsa, bu tür dostları da her gün görürsek onlardan beslenebiliriz.
2) Arada bir yanına gittiğimiz dostlar: İlâç gibidir. Canımız sıkıldığı zaman veya bir sorunu çözemediğimiz zaman onların yanına gideriz. Rahatlamış ve keyifli olarak döneriz.
3) Arada bir bize gelen dostlar: Hastalık gibidir. Onlar bizden derman bulmaya gelir. Biz onlar için ilâç oluruz. Onları iyileştirmeye çalışırken biz yoruluruz.
İnsanların çok veya az sayıda dostu olabilir. Ama kaç dostu olursa olsun, dostları bu üç türden birindendir. Hava, su, ekmek gibi dostlar, ilâç gibi dostlar ve hastalık gibi dostlar.."

(Prof.Dr. M.Kerem Doksat)

2219-"İnsanoğlunda sevgi/saygı/hoşgörü yoksa diğer mahlukattan ne farkı kalır."

(Ahmet F. Yüksel)

2220-"Düşünmeden konuşma, sonuna bakmadan iş yapma."

(Hz. Ali)

 

2221-"Onu hiç görüp tanımamış kişilerin, yada görüp tanıyanların düşünce dünyasında hayal mahsulü olarak meydana getirdikleri, tasavvur ettikleri çizimlerin Hz. Muhammed’ in gerçeğiyle bir alakası bulunmamaktadır. O bir suret değil, bir manâ/şuurdur. Allah ismi aynasında kendini göremeyenin bu farkı yakalaması imkansız gibidir."
 

(Ahmet F. Yüksel)

 

2222-"Fitne yapan insanlar, kendilerini ellerinden gelen kötülüğü yapmaktan çekinmeyecek bir ortamda bulurlar."
 

(Ahmet F. Yüksel)

 

2223-"Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter."

(Hızır)

 

2224-"Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim."


(Demokrit)

2224-"Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim."

(Demokrit)

2225-"Onu hiç görüp tanımamış kişilerin, yada görüp tanıyanların düşünce dünyasında hayal mahsulü olarak meydana getirdikleri, tasavvur ettikleri çizimlerin Hz. Muhammed’ in gerçeğiyle bir alâkası bulunmamaktadır. O bir sûret değil, bir manâ/şuurdur. Allah ismi aynasında kendini göremeyenin bu farkı yakalaması imkansız gibidir."

(Ahmet F. Yüksel)

2226-"İstediğini söyleyen, istemediğini işitir"

(Seneca)

2227-"Öl ve ol! işte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzünde."

(Geothe)

2228-"Tasavvuf felsefesi bireyi kokuşmuşluktan, çürümekten, şartlanma ve değer yargılarından arındıran bir ilim dalıdır."

(Ahmet F. Yüksel)

2229-"Vahye dayalı hükümlerle hareket eden toplumlarda irtica/hurafe/bidat gibi anlamsız şeylere yer yoktur."

(Ahmet F. Yüksel)

2230-"Kur'an ayetlerini bir bütün içinde değerlendirmek ancak sistemi okumakla mümkün olur."

(Ahmet F. Yüksel)

2231-"Kadının sadece cinsel obje olarak görülmesi toplum adına yapılan en büyük yanlışlıktır. Ne var ki kadın kendini bir cinsel obje olarak görmekten alıkoyamaz."

(Ahmet F. Yüksel)

2232-"Kimde ne varsa sende de var, sende ne varsa herkeste de var."

(Ahmet F. Yüksel)

2233-"Talih akıllı davrananın yardımcısıdır."

(Euripides)

2234-"Sözle özün bir olabilmesi, sözün özünden gelmesi ile alakalıdır."

(Ahmet F. Yüksel)

2235-"Dilin düşünceden önce hareket etmesin."

(Chilon)
 

2236-"Fitne yapan insanlar, kendilerini ellerinden gelen kötülüğü yapmaktan çekinmeyecek bir ortamda bulurlar."


(Ahmet F. Yüksel)


 

2237-"Basit bir insandan takdire şayan bir üslubun beklenmesi, kişilerin ancak hayal mahsulü çizimleri arasında yer alır."

 


(Ahmet F. Yüksel)2238-"Bilinçsizce yapılan keşkeler insanı küfre, pişmanlığı ifade eden tek bir keşke ise bireyi yokluğa götürebilir."
 


(Ahmet F. Yüksel)


2239-"Resule iman, yaşamda sadece sistemin varlığının geçerli olmadığının bir göstergesidir."
 


(Ahmet F. Yüksel)2240-"Giyinikler arasında soyunabilecek kapasitede olanları tavır ve hareketlerinden, kısmende fizik görünümünden fark etmek imkansız gibidir. Bu iş basiret/yürek/marifet ister."
 


(Ahmet F. Yüksel)


2241-""Ayanı sabite vücut kokusu almamışsa ilim maluma tabi olamaz."
 


(Ahmet F. Yüksel)

 

2242-"Bir birimi tamamen kaybetmemek için ona karşı yapılan pasif direnç, tasvip edilecek bir davranış biçimi olarak karşımızda durmaktadır."
 


(Ahmet F. Yüksel)

 

2243-"Zararı olanın kârı, kârı olanında kendini tanıması zor olur."


(Ahmet F. Yüksel)

 

2244-"Tasavvufun en önemli özelliği hangi konuya yönelirseniz yönelin o noktada benlik koşulu yapmaya engel olmasıdır."

 

(Ahmet F. Yüksel)

 

2245-"Herhangi bir olay karşısında tavır tepkisiz yaşam olmalı, aksi takdirde terkibi yaşam olur."
 

(Ahmet F. Yüksel)

 

2246-"Vahdet-i vucud asla bir puzzle oyunu değildir."

 

(Ahmet F. Yüksel)


2247-"Fıtri kulluk ibadete, iradi kulluk ise Allaha yakındır."

 

(Ahmet F. Yüksel)


2248-"En büyük velilerden biri olduğunda şüphe bulunmayan Bayezid-ı Bestâmi'yi ölümünden sonra bir dostu rüyasında gördü ve kendisine sordu:- İlahi huzurda seni nasıl karşıladılar? Bayezid-i Bestami cevap verdi: Bana, "ne getirdin?" diye sordular. Ben de dedim ki "Bir dilenci bir padişahın huzuruna çıkınca ona ne getirdin diye sormazlar, dile bizden ne dilersen" derler.
Sözüme Rabbimin cevabı erişti: "Doğru söylüyor, doğru söylüyor."

 

(www.sufizmveinsan.com)
 

2249-"Tevhid inancını zedeleyen en büyük şey fitnedir. Bireyin hiç görüp tanımadığı kişiler hakkında hayal mahsulü şeyler üretmesi, kendini ve karşısındakine bunu inandırması çok acı bir şeydir.

 

(Ahmet F. Yüksel)

 

2250-"Bir gelmemiş an için de feryat etme ,
Geçmiş gelecek masal bunlar hep
Eğlenmene bak ömrünü berbat etme.
Niceleri geldi, neler istediler,
Sonunda dünyayı bırakıp gittiler..
Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi?
O gidenler de hep senin gibiydiler.
Dünyada ne var, kendine dert eyleyecek,
Bir gün gelecek ki can bedenden gidecek,
Zümrüt çayır üstünde, sefa sür iki gün ...
Zira senin üstünde de otlar bitecek "

 

(Ömer Hayyam)

 

2251-"Topluma insanlık dersleri verilir.
Öğretim üyeleri;
Del Bosgue (BJK)
Alex (FB)"
 

(Ahmet F. Yüksel)


2252-"Samimiyet işin başıdır sonunda ondan eser göremezsiniz."
 

(Ahmet F. Yüksel)

2253-"Tevhid inancını zedeleyen en büyük şey fitnedir. Bireyin hiç görüp tanımadığı kişiler hakkında hayal mahsulü şeyler üretmesi, kendini ve karşısındakine bunu inandırması çok acı bir şeydir."
 

 

(Ahmet F. Yüksel)

2254-"Manen aç olan tıka basa yese bile tok sayılamaz."

 

(Ahmet F. Yüksel)

 

2255-"Mutlak varlığın alemleri ilminde seyri, malûmun ilme tabi oluşunun kanıtıdır."
 

 

(Ahmet F. Yüksel)

 

2256-"Vahdet-i vucut görüşünde, neden/niçin/nasıl/nerde gibi sorulara, nefsi hareketlere yer yoktur. Bu boyutta sadece SEYREDİLİR."

 

(Ahmet F. Yüksel)

 

2257-"İnşallah ötelerden umarım sözü özünden beklemektir.."
 

 

2258-"Onda olan bende, bende olan sende, sende olan başkasında yokmu.?"

(Ahmet F. Yüksel)

 

2259-"İnsanoğlu kötülük yaparken bir, iyilik yapmak istediğinde bin kere düşünmelidir."
 

(Ahmet F. Yüksel)

2260-"Her kim zahiri batına ezdiriyor o haktan gafildir, her kim de zahiri ön planda tutuyor o da Allahtan perdelidir"
 

(Ahmet F. Yüksel)


2261-"İlim bilincin rafine edilmiş halidir."
 

(Ahmet F. Yüksel)

 

2262-"Zararı olmayanın kârıda olamaz."
 

(Ahmet F. Yüksel)

 

2263-"Bazı taklitler olgunluk taşımayan tahkiklerden evladır."
 

(Ahmet F. Yüksel)

 

2264-"Aşk mülhimede yoktur. Ordaki beğenidir. Mutmainne ve Raziyede ki sevgi, Mardiyede ki ise aşktır."

 

(Ahmet F.Yüksel)

 

2265-"Ne zaman olgunlaşırız;
Bazı şeyleri istemeyenleri nasıl makul ve hoş görebiliyorsak, o istenmeyenlerinde bazı isteklerini makul ve hoş gördüğümüz zaman.

(Ahmet F.Yüksel)
 

 

2266-""İnsanları sadece olumsuz yönleri ile değerlendirmeye çaba göstermeyin, olumlu yönlerini de dikkate alın, bulamıyorsanız araştırın. Şayet bu şekilde hareket etmiyorsanız bilin ki objektif değil bir duygusallık yaşamı içersindesinizdir."

 

(Ahmet F.Yüksel)
 

2267-"Bir kişi, bir toplumu ilgilendiren konuda bir haber duyunca, o konu hakkında yoruma girmeden önce bilgi almalı, gerçeği araştırmadan eleştiriye gitmemeli, objektif bir karara vardığında “ Bu benim kişisel kanaatimdir ” demelidir. Bu hususta bize rehber olabilecek bir ayetin meâli şöyledir;
“ Ey iman edenler. Eğer bir fâsık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. ( Hucurat/6 )"

 

(Ahmet F.Yüksel)
 

2268-"Allahın ahlâkı, bütün beşeri değerleri yok eden bir terminatör gibidir."

 

(Ahmet F.Yüksel)

2269-"Ben Allah yoluna talip olanları, Hz Muhammed hizmetinde olan bir doktor gibi görüyorum. Onlar zamanın ve zeminin müsait olup olmadığına aldırış etmeden yüksünmeyerek, gocunmayarak verilen görevin üstesinden gelmeye çalışanlardır."
 

(Ahmet F.Yüksel)

2270-"Ben Allah yoluna talip olanları, Hz Muhammed hizmetinde olan bir doktor gibi görüyorum. Onlar zamanın ve zeminin müsait olup olmadığına aldırış etmeden yüksünmeyerek, gocunmayarak verilen görevin üstesinden gelmeye çalışanlardır."
 

(Ahmet F.Yüksel)

2271-"Tanrıyı kabul etmeyen, tanrılık hükmüne giremez."

(Ahmet F.Yüksel)

2272-"Her sevgiyi bekleyen bir boşluk, her kârı gözleyen bir zarar vardır."

(Ahmet F.Yüksel)

2273-Basit bir insandan takdire şayan bir üslubun beklenmesi, kişilerin ancak hayal mahsulü çizimleri arasında yer alır.

(Ahmet F.Yüksel)

2274-"Her zaman kalp kıran adam, ayakkabı içindeki taşa benzeyen bir arkadaştır."

(Elbert Hubbard)

2275-"Allah hiçbir şeyi tesadüfe bağlamaz, çünkü Allah zar atmaz.”

(Albert Einstein)

2276-"En büyük talihsizlik gıybetin makul olarak kabul edilmesidir. Bu ona alet olanlar içinde bir handikaptır."
 

(Ahmet F.Yüksel)

2277-"Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır

(La Bruyere)

2278-"Giyinikler arasında soyunabilecek kapasitede olanları tavır ve hareketlerinden, kısmen de fizik görünümünden fark etmek imkansız gibidir. Bu iş basiret/yürek/marifet ister."

(Ahmet F.Yüksel)

2279-"Fıtri kulluk  ibadete, iradi kulluk ise Allaha yakındır."

(Ahmet F.Yüksel)

2280-"Bir birimi tamamen kaybetmemek için ona karşı yapılan pasif direnç, tasvip edilecek bir davranış biçimi olarak karşımızda durmaktadır."

(Ahmet F.Yüksel)

2281-"Tevhid inancını zedeleyen en büyük şey fitnedir. Bireyin hiç görüp tanımadığı kişiler hakkında hayal mahsulü şeyler üretmesi, kendini ve karşısındakine bunu inandırması çok acı bir şeydir."

(Ahmet F.Yüksel)

2282-"Kim kimden şikayet ediyorsa bu şikayeti onu Allahtan perdeler."

(Ahmet F.Yüksel)

2283-"Fosseptik çukuruna düşene yardım etmek isteyen elini uzatır ve onu kurtarmaya gayret eder ama fosseptik çukuruna girmez."

(Ahmet F.Yüksel)

2284-"Kendini daima haklı görenin daima tanrısı mevcuttur.

(Ahmet F.Yüksel)

2285-"Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır.

(Goethe)

2286-"Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır."

(Theodor Walker)

2287-"Kişinin miadı dolabilir ama ilmin miadı dolmaz."

(Ahmet F.Yüksel)

2288-"Düşünmek kolaydır, yapmak zordur. Dünyada en güç olan şey de düşünüleni yapmaktır.

(Goethe)

2289-"Kul hakkı insanı Allahtan perdeler.

(Ahmet F. Yüksel)

2290-"Küçük fırtınalarda limanlara sığınma ihtiyacını hissedenler asla açık denizlere açılamazlar."

(Ahmet F. Yüksel)

2291-"Akıl taşınması ve kullanılması zor olan bir niteliktir."

(Ahmet F.Yüksel)

2292-"Dinlemeyi öğrenirsen, kötü konuşmalardan bile yararlanabilirsin."

(Plutarch)

2293-"Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir."

(Aristo)

2294-"Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir."

(Aristo)
 

2295-"Yine Ebû Dâvud, Hz. Muâz (radıyallahu anh)'tan şu rivayeti kaydetmiştir: "Lanete sebep olan üç yere abdest bozmaktan kaçının:
Su yollarına, işlek yollara ve gölgeliklere."

(Hadis-i Şerif)

2296-"Büyük olayların etkisindeyken genel bir prensip yarar sağlamaz. "

(G.Hegel)

2297-"Kulaklara, ilme, fazlaca yabancı gelen, dipnotsuz, referans noktası olmayan ortak dille yapılan konuşmalar, o toplumun nerede bulunduğunun bir kanıtıdır. "

(Ahmet F. Yüksel)

2298-"Sevgiye ve tutkuya açık bir kalp kadar dünyada değerli bir şey yoktur."

(Goethe)

2299-"Hiçbir söz yoktur ki, eskiden söylenmemiş olsun."

(Terence)

2300-"Bireysellik kayırmacı, korumacı ve kollamacı tutumlarla yoğunlaşır, belirginleşir."

(Ahmet F.Yüksel)


Üst Ana sayfa e-mail